Av: Mike Albrecht | Nr 3-4, 1980 sida 114

The Shaking of Adventism

Geoffrey J Paxton, The Shaking of Adventism. Baker Book House, 1779. 172 sid. [0]

Bokens undertitel är En dokumenterad redogörelse av krisen bland adventister med anledning av läran om rättfärdiggörelsen genom tron. Denna undertitel har verkligen täckning. Boken är mycket väldokumenterad. Förf. är en anglikansk präst, som har läst Luther och Chemnitz mycket. Hans redogörelse handlar om den kris, som uppkommit genom att man jämfört den biblisk-lutherska läran med vad som skrivs och predikas bland adventister. [1]

Boken börjar med att framställa adventistsamfundet som en kristen kyrka (Hoekemas bok Four Major Cults har sagt motsatsen). Paxtan skriver: »Adventister tror på den Heliga Treenigheten, Kristi gudom, jungfrufödelsen, Kristi syndfria liv och försoningsoffer på korset, hans kroppsliga uppståndelse och uppstigande till Faderns högra sida.» Sedan ger han en översikt över adventismens historia. Den började i USA 1844 som en kvarleva, som gick ut från den millerska rörelsen. Adventisterna såg sig själva som den kvarleva, som kallats av Gud för att föra protestantismen tillbaka till Luther och den reformatoriska läran. [2]

Paxton ser adventismens senaste teologiska utveckling i tre faser, vilka ungefär motsvarar 50-talet, 60-talet och 70-talet. På 50-talet skedde kristologiska framsteg. Många adventister kom till större klarhet om Kristi fullkomliga, mänskliga natur och hans försoningsverk. På 60-talet kom soteriologiska framsteg, när många började förstå arvsyndsläran. Men det var inte förrän på 70-talet, som många adventister kom att få klart för sig skillnaden mellan rättfärdiggörelsen och helgelsen. Tidigare var det vanligt bland adventister att blanda ihop Kristi försoningsverk utanför oss och den Helige Andes verk inom oss. Man kan inte missa ironin: Adventisterna såg sig själva som Guds utvalda kvarleva, som skulle kalla protestantismen tillbaka till den bibliska läran, samtidigt som de omedvetet lärde och predikade den romerska läran om rättfärdiggörelsen. [3]

Krisen i dag består i att en del av adventisterna vill tillbaka till den historiska adventistläran, d.v.s. till den romerska läran om rättfärdiggörelsen. Men det finns också en del, som vill predika och bekänna den bibliska läran hos Luther och reformatorerna. [4]

Boken är aktuell, eftersom den kris den behandlar inte är begränsad till adventisterna. Det finns också många s.k. lutheraner, som inte har rättfärdiggörelseläran klar för sig. Paxton ser problemet också inom den anglikanska kyrkan. Om du kan något litet engelska rekommenderar jag att du läser denna bok. Den är mycket lärorik särskilt kap. 2, och den finns i Biblicums bibliotek. [5]

 
Nr 3-4, 1980 sida 115

Tvistefrågan skapelse – evolution

Sylvia Baker, Tvistefrågan skapelse – evolution. Det står skrivet, 1980 (Box 50, 424 21 Angered). 68 sid. [0]

Detta häfte är en utomordentligt fin bok i ämnet »skapelse – evolution». Studerande ungdom, som vill ha ökad klarhet i detta ämne, bör skyndsamt skaffa sig denna bok. Sakligt och mycket informativt tar Baker upp frågor som evolutionismens bakgrund och förutsättningar, vad fossilfynden verkligen visar, den geologiska tidsskalan, genetiken och det naturliga urvalet, jordens ålder och de radioaktiva dateringsmetoderna m.m. Detta häfte borde masspridas. [1]

 
Av: Lars Koen Kolstad | Nr 3-4, 1980 sida 115

Teologisk litteratur

Biblicum får ofta förfrågningar om lämplig teologisk litteratur för ett grundligt och sakligt studium av Bibeln och den kristna tron. I nr 7/1975 publicerade vi en ganska utförlig litteraturlista för studier i Gamla testamentet och i nr 1/1976 en till Nya testamentet. Här följer nu en förteckning över litteratur för studier i historisk teologi. [0]

Kyrkohistoria

Arbeten till hela kyrkohistorien: [2]

Philip Schaff, History of the Christian Church, I-VIII. Wm. B. Eerdmans Publ. Co., Grand Rapids 1971. K. S. Latourette, A History of Christianity. Harper & Brothers, New York 1953. C. A. Cornelius, Handbok i kyrkohistorien. Uppsala 1876. [3]

Uppslagsverk:

Herzog-Hauck, Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, I–XXII. Leipzig 1896-1913. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, I-VII. J. C. B. Mohr, Tübingen 1957-65. Evangelisches Kirchenlexikon, I–IV. Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen 1956-61. The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford Univ. Press (= OUP), London 1957. The New International Dictionary of the Christian Church. Zondervan Publ. House, Grand Rapids 1976. The Encyclopedia of the Lutheran Church, I-III. Augsburg Publ. House, Minneapolis 1965. Lutheran Cyclopedia. Concordia Publ. House (= CPH), St. Louis 1975. [5]

Fornkyrkan

Källor:

Ph Schaff (ed.), The ante-Nicence Fathers, I-X. Eerdmans. Ph. Schaff (ed.), The Nicene and Post-Nicene Fathers, I–XXVIII. Eerdmans. J. Stevenson A New Eusebius. SPCK, London 1957. J. Stevenson, Creeds, Councils and Controversies. SPCK, London 1966. H. Bettenson, The Early Christian Fathers. OUP, London 1974. H. Bettenson, The Later Christian Fathers. OUP, London 1974. [7]

Speciallitteratur:

Hj. Holmquist, Gamla kyrkans historia. Norstedts, Uppsala 1907. W. Elert, Eucharist and Church Fellowship in the first four Centuries. CPH, S.t Louis 1966. J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines. Adam & Charles Black, London 1977. J. Quasten, Patrology, I-III. Spectrum Publishers, Utrecht 1975. Altaner-Stuiber, Patrologie. Leiden 1980. G. L. Prestige, Fathers and Heretics. SPCK, London 1977. G. L. Prestige, God in Patristic Thought. SPCK, London 1977. W. W. Oetting, The Church of the Catacombs. CPH, St. Louis 1970. [9]

Medeltidskyrkan

Hj. Holmquist, Medeltidens kyrkohistoria. Norstedts, Uppsala 1910. Hj. Holmquist, Den senare medeltidens kyrkohistoria. Norstedts, Uppsala 1914. C. A. Volz, The Church of the Middle Ages. CPH, St. Louis 1976. H. A. Oberman, Spätscholastik und Reformation, Band I: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie. EVZ-Verlag, Zürich 1965. [11]

Reformationen

N. S. Tjernagel, The Reformation Era. CPH, St. Louis 1968. Harold Grimm, The Reformation Era 1500-1650. MacMillan, New York 1974. K. H. Dannenfeldt, The Church of the Rennaissance and Reformation. CPH, St. Louis 1970. Hj. Holmquist, Lutherska Reformationens historia. Norstedts, Stockholm 1915. R. Bainton, Studies in the Reformation. Hodder & Stoughton, London 1964. H. W. Gensichen, We condemn. CPH, St. Louis 1967. H. A. Oberman, Werden und Wertung der Reformation, Band II: Spätscholastik und Reformation. J. C. B. Mohr, Tübingen 1979. D. C. Steinmetz, Reformers in the Wings. Fortress Press, Philadelphia 1971. [13]

Luther

Källor:

Dr. Martin Luther’s Sämmtliche Schriften (ed. J. G. Walch), I-XXIV St. Louis 1880-1910. Luther’s Works, Amer. Edition (ed. J. Pelikan – H. T. Lehmann), 55 vols. CHP/Fortress Press 1955 -. E. Plass, What Luther says, I-III. CPH, St. Louis 1959. Kurt Aland, Hilfsbuch zum Lutherstudium. Luther-Verlag, Witten 1970. En översikt över nyare lutherforskning föreligger i L. Pinomaa, Faith Victorious, s. xiii-xxi (Fortress Press). [16]

Luthers liv:

R. Bainton, Luther. Mannen som blev en epok. SKDB, Stockholm 1960. E. G. Schwiebert, Luther and his Times. CPH St. Louis 1950. Tre viktiga arbeten när det gäller dateringen av Luthers reformatoriska genombrott är U. Saarnivaara, Luther Discovers the Gospel. CPH, St. Louis 1951. Ernst Bizer, Fides ex auditu. Neukirchener Verlag Neukirchen 1972. Bernhard Lohse (ed.), Der Durchbruch der reformatorischen Erkenntnis bei Luther. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1968. [18]

Luthers teologi:

S. W. Becker, Bibeln i Luthers teologi. Biblicum, Uppsala 1976. E. Thestrup Pedersen, Luther som skriftfortolker. Nyt Nordisk Forlag Köpenhamn 1959. G. Rost, Der Prädestinationsgedanke in der Theologie Martin Luthers. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1966. A E Buchricher, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther. Bremen 1972. Hermann Sasse, This is my Body. Lutheran Publ. House, Adelaide 1977. Heinrich Bornkamm, Luther’s World of Thought. CPH, St. Louis 1965. Ingemar Öberg. Himmelrikets nycklar och kyrklig bot. Acta Universitatis Upsaliensis – Studie Doctrina Christianae Upsaliensia Uppsala 1970. [20]

Den lutherska ortodoxien

R. D. Preus, The Theology of Post-Reformation, Lutheranism, I-II. CPH, St. Louis 1970-72. R. D. Preus, The Inspiration of Scripture. Oliver & Boyd, Edinburgh 1957. Wilbert Kreiss, La Doctrine de la Justification dans la Theologie de Jean Gerhard. Université de Strasbourg 1973. W. Elert, The Structure of Lutheranism, vol. I. CPH, St. [22]  Louis 1962. [23]

Dogmhistoria

R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, I-IV. Wissenschaftliche Buch-Gesellschaft, Darmstadt 1959. R. Seeberg, The History of Christian Doctrines. Baker Book House, Grand Rapids 1977. G. Thomasius, Die Christliche Dogmengeschichte. Deichert, Erlangen 1874. F. Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Niemeyer, Halle 1893. A. Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte I-II. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1965. E. H. Klotsche, The history of Christian Doctrine. Baker Book House, Grand Rapids 1979. B. Lohse, A Short History of Christian Doctrine. Fortress Press, Philadelphia 1966. J. Pelikan, The Christian Tradition, I-V. The University of Chicago Press, Chicago 1971-. Otto Heick, A History of Christian Thought, I-II. Fortress Press, Philadelphia 1973. Bjarne Skard, Inkarnasjonen – en dogmehistorisk oversikt. Land og Kirke, Oslo 1971. [25]

Symbolik

Källor:

Ph. Schaff, Creeds of Christendom, I-III. Baker Book House 1977. Die Bekenntnisschriften der ev. luth. Kirche. Vandenhoek & Rupprect, Göttingen 1967. The Book of Concord, ed. Th. Tappert. Fortress Press 1970. Svenska Kyrkans Bekännelseskrifler, ed. R. Josefson. SKDB, Stockholln 1957. [28]

Speciallitteratur:

Kapitlet »De oldkirkelige symboler» i: Einar Molland, Konfesjonskunnskap. Land og Kirke, Oslo 1961. 1-h. Zahn, Das apostolische Symbolum. Deichert, Erlangen 1893. J. N. D. Kelly, Early Christian Creeds. Longman, London 1976. W. D. Albeck, Studies in the Lutheran Confessions. Fortress Press 1968. N. S. Tjernagel, The Lutheran Confessions. A Harmony and Resource Book. Evang. Luth. Synod, Mankato 1979. R. A. Bohlmann, Principles of Biblical Interpretation in the Lutheran Confessions. CPH, St. Louis 1968. Edmund Schlink, Theology of the Lutheran Confessions. Fortress Press 1975. Leiv Grane, Confessio Augustana. SKDB, Stockholm 1967 (se utförlig rec. i Biblicum 5/74 s. 191f). Spitz-Lohff, Discord, Dialogue and Concord. Fortress Press 1977. Klug-Stahlke, Getting into the Formula of Concord. CPH 1977. R. Kolb, Andreae and the Formula of Concord. CPH 1977. Th. R. Jungkuntz, Formulators of the Formula of Concord. CPH 1977. D P. Scaer, Getting into the Story of Concord. CPH 1977. R. D. Preus, Getting into the Theology of Concord. CPH 1977. Preus-Rosin, A Contempory Look at the Formula of Concord. CPH 1978. Leiv Aalen, Konkordieformelen 1577-1977. Jubiléum eller mausoléum? Arken Forlag, Oslo 1978. [30]