Av: Seth Erlandsson | Nr 1-2, 1982 sida 3

Kol. 2:12

I denna vers talas det ordagrant om »tron, av Guds verkan». Orden »Guds verkan» står i grundtexten i genitiv. Denna genitiv kan innebära att tron är verkad av Gud (gen. originis). Men en genetiv kan också vara objektiv. Om så är fallet här, måste vi översätta »tron på Guds verkan». [1]

Många översättningar väljer den sistnämnda möjligheten. [2]

NT-81 översätter: »I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.» [3]

Giertz översätter: »Ni blev begravna med honom i dopet. Där blev ni också uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.» [4]

På samma sätt översätter Hedegård: »genom er tro på Guds kraft.» [5]

Den norska övers. 1978: »ved troen på den Guds kraft som…» [6]

KB 1917: »genom tron på Guds kraft.» [7]

Men är denna översättning den rätta? Ger man akt på sammanhanget, är poängen inte trons innehåll utan trons under, att Gud verkar tro hos andligt döda människor. Så mäktig är Gud att han inte bara uppväckte Kristus från de döda (v. 12) utan också har uppväckt andligt döda till liv: »också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet, också er har han gjort levande med honom, ty han har förlåtit oss alla våra synder» (v. 13, KB 1917). [8]

Vi bör alltså översätta genom tron verkad av Gud, inte genom tron på Guds kraft. Här några exempel på rätta översättningar: [9]

Luther: »genom tron, som Gud verkar» (durch den Glauben, den Gott wirket). [10]

Normaluppl. 1883: »genom tron av Guds verkan.» [11]

Beck: »genom tron, verkad av Guds kraft» (through faith produced by the power of God). [12]

Den finska övers. 1938: »genom tron, som Gud verkar» (uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala). [13]

I Wisconsin Lutheran Quarterly, Winter 1982, s. 51ff, publiceras en lista på sådana ändringar som bör göras i NIV (= New International Version). Bl.a. framhåller man att »genom er tro på Guds kraft» (through your faith in the power of God) bör ändras till »genom tron verkad av Guds kraft» (through faith worked by the power of God). Man hänvisar bl.a. till Ef. 1:19, där aposteln framhåller att vi kommit till tro » enligt hans mäktiga krafts verkan» (ordagrant), till följd av samma Guds kraft som uppväckte Kristus från de döda (Ef. 1:20). På inget ställe uttrycker sig Skriften så, att människan blir frälst genom tro på Guds kraft, framhåller WLQ. [14]

 

1 Kor. 11:16

Var den korintiska seden att kvinnorna skulle bedja med höljt huvud (1 Kor. 11:13ff) normerande för alla församlingarna? Det menar uppenbarligen NT-81, ty man översätter: [16]

»Någon kanske vill börja strida om detta, men vi har ingen annan ordning, och det har inte någon av Guds församlingar.» [17]

Men i den grekiska grundtexten står det: »Vi har ingen sådan ordning, inte heller Guds församlingar.» [18]

Prof. D. Kuske framhåller bl.a. följande i Wisconsin Lutheran Quarterly 2, 1981, s. 101 f: Det grekiska ordet synätheia betyder något som man gör så regelbundet, att det tas för självklart (inrotad praxis, sedvänja). I Joh. 18:39 användes ordet om den romerska guvernörens vana att frige en fånge åt judarna vid påsktiden varje år. I 1 Kor. 8:7 syftar det på det faktum att människorna var så vana att tänka på det till avgudar offrade köttet som en del av själva avgudadyrkan, att de inte kunde tänka annorlunda om detta kött. [19]

I 1 Kor. 11:3ff har Paulus uppmanat männen och kvinnorna i Korint att fortsätta med den sedvänja som fanns hos dem. Det var ju rätt att göra så för att upprätthålla åtskillnaden mellan könen. Denna åtskillnad gav heder åt kvinnan (v. 13-15) och gav uttryck åt Guds skapelseordning »att mannen är kvinnans huvud» (v. 3). [20]

Men Paulus vill att var och en, som kunde tänkas resa invändningar (v. 16), skall veta att detta inte är avsett som en lag, som måste följas överallt i den kristna kyrkan. Genom det kraftigt betonade hämeis (vi) framhåller aposteln att detta inte är en sed som han och hans medarbetare följde som en nödvändig ordning överallt. Genom toiavtän (sådan) klargör Paulus att denna praxis var unik för Korint och därför endast tillämpbar där. Versens slutord understryker detta: »inte heller Guds församlingar.» [21]

Den norska övers. 1978 översätter korrekt: »Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.» Ja de flesta översättningar översätter korrekt »en sådan sedvänja» (1917), »en sådan sed» (1883), »någon sådan sed» (Hedegård). Men NT-81 ändrar texten till »vi har ingen annan ordning». [22]

forts.