|Nr 1-2, 1982 sida 1

Vi hälsar nya och gamla prenumeranter varmt välkomna till en ny årgång. På grund av en längre utlandsresa har detta första nummer tyvärr blivit försenat. Vi hoppas våra läsare har förståelse för att Biblicums ringa resurser och många arbetsuppgifter ibland kan förorsaka vissa förseningar. [0]

Det är en stor glädje att vi fått många nya prenumeranter. Vi hoppas på ännu fler och att samtliga av våra gamla prenumeranter kommer ihåg att sända in prenumerationsavgiften för 1982. Använd inbetalningskortet i detta nummer! De som redan har betalat kan slänga inbetalningskortet i papperskorgen eller bruka det för en frivillig gåva till vårt arbete för biblisk tro och forskning. Biblicums ekonomi bygger ju helt på frivilliga gåvor från människor, som vill ha äkta biblisk kost, inte en förvanskad Bibel och en obiblisk teologi. [1]

När vi inleder Biblicums elfte årgång, vill vi först och främst tacka Herren för hans rika välsignelser under de gångna åren. Hur underbart är det inte att få inleda 1982 års Biblicumhäften med förvissningen att vi inte behöver bära med oss 1981 års misstag och synder. Vi får börja 1982 helt renade och avlösta från alla tidigare fel för Kristi skull allena. Hans nåd är varje morgon ny, ja i varje ögonblick av våra liv. För Kristi skull äger vi en nådig Gud, ty Kristus har burit Guds vrede på grund av våra synder, betalat vår syndaskuld och gjort oss rena i sitt eget blod. Därför kan vi inte nog tacka och älska honom. Inför 1982 års arbetsuppgifter vill vi på nytt förplikta oss till att tjäna Herren och troget översätta och lära ut Skriftens ord, som enligt Herren själv inte kan bli om intet (Joh. 10:35). [2]

Guds ord förblir evinnerligen. Det förändras inte. Men denna tidskrift har fr o m 1982 fått en delvis ny layout. Det nya omslaget vill understryka Biblicums beroende av den Heliga Skrifts grundtext. Den heliga texten på en hebreisk profetrulle från Qumran kan skönjas bakom namnet »Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning». Med detta vill vi säga att grundvalen för Biblicums arbete är den Heliga Skrift. Vad den hebreiska och grekiska grundtexten lär är för oss helt avgörande och måste överordnas alla mänskliga tycken. [3]

I detta nummer liksom i flera nummer framöver kommer vi att kommentera olika bibelöversättningar och försöka öka förståelsen för grundtextens verkliga innebörd. NT-81 med dess många allvarliga förvanskningar ger anledning till ett förnyat och noggrant studium av Bibeln. I detta nummer vill vi också hjälpa läsaren att se Skriftens enhet och de stora sammanhangen i Bibeln. Vad är lika och vad är olika, när det gäller gamla och nya förbundet? Vi vill också ge utblickar över bibelforskning och kristen verksamhet runt om i världen. [4]