Av Ingemar Furberg

Jesper Svedberg, biskop i Skara 1702, skriver i sin Levernesbeskrivning (Urval och inledning av Inge Jonsson, Sthlm 1960, s. 88): »Lutherus gjorde underverk då han avsatte bibelen på tysko. Men han var ock en människa och ingen Gud och alltså icke felelös eller fullkomlig. Han förbättrade själv sin bibel två resor (gånger), och hade han länger levat hade han väl ännu förbättrat den.» [0]

En medarbetare i bibelöversättningsarbetat oroas av att vi skulle nödgas rätta till översättningen i några fall. Han skriver: »Det skulle kasta ett löjets skimmer över SFB. Vi skulle med all rätt betraktas som ’inte trovärdiga’. NT 81 har ju inte infört någon ändring.» Men vi bör nog våga rätta till något som inte blev så bra. När vi gör det visar vi att vi har respekt för texten. [1]

Luk 7:47f
»Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne…» Mera noggrant: Men stryks: »Den som har fått litet förlåtet älskar litet. Men till henne sade han…». Det här bibelstället har varit mycket omdebatterat. Därför kan det vara av vikt att textens nyanser återges i denna vers. [3]

Luk 11:33
»Sädesmåttet» blir »skäppan» enligt parallellställena. Ett förbiseende sedan vi bestämt oss för »skäppan». [5]

Luk 12:5
»Gehenna». Se not till Matt 5:22.

Luk 12:57
»Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?» Bör helst ändras till: »Varför kan ni inte själva avgöra vad som är rätt?» Jfr föregående mening: »Varför kan ni då inte tyda den här tiden?» Ordagrant: »Varför vet ni inte att…» Dessa som här tilltalas benämns av Jesus »hycklare». Låter vi vår översättning stå kan den missuppfattas som skulle dessa verkligen i sitt eget inre ha en säker kunskap om vad som är rätt. [8]

Luk 14:11
»ödmjukad» bör vara »förödmjukad»: Också ett misstag sedan vi beslutat oss för att ej ha »ödmjukad». [10]

Joh 9:5
» När jag är i världen» inte så bra. Bättre: » Så länge jag är i världen». Att vi har så länge det är dag i föregående vers behöver inte hindra att vi upprepar samma ord. Se andra översättningar. [12]

Joh 10:35
»Skriften kan inte göras om intet» ändras till: »Skriften kan ej göras om intet». [14]

Apg 3:26
»… genom att vända var och en bort från hans onda gärningar» (inte » sina onda gärningar»). [16]

Apg 5:36
»att vara något». Här bör not infogas: »vara något» Ordagrant: »vara någon (viss person»). Det är Messias som här åsyftas, fastän Gamaliel av hänsyn till sadduceerna i Stora rådet undviker att nämna detta namn. [18]

Apg 20:28
»… till ledare över,» Här bör ett kommatecken sättas för att underlätta förståelsen av texten. [20]

Rom 5:11
»Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud…» Även bör naturligtvis strykas. [22]

Rom 5:18
»… så har också en endas rättfärdighet lett till en frikännande dom som leder till liv.» Inte bra svenska: »…så har också en endas rättfärdighet lett till en rättfärdiggörelse som ger liv.» Vi bör återge »dikaiåsis» med rättfärdiggörelse (ord på -sis anger handling till skillnad från »dikaiåma» som anger resultat. Därför är översättningen »ett frikännande» i v. 16 helt korrekt. [24]

Rom 10:9
Not »Tillämpas i NT också på Jesus». Inte så bra formulerat. Bättre: » Används i NT också om Jesus». [26]

Rom 13:8
»Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra». Detta kan uttryckas enklare: »Var ingen något skyldig annat än kärlek till varandra.» [28]

Rom 16:17
»… i strid mot den lära som ni har fått undervisning i». Tung formulering. Substantivsjuka. Bättre: »…som ni blivit undervisade i». [30]

1 Kor 15:19
Förslag: »Om vi sätter vårt hopp till Kristus bara i det här livet.» Om vi går till den grekiska texten ser vi att det grekiska ordet för »bara» (»monon») står allra sist. Holger Mosbech skriver i Sproglig fortolkning til förste korinthierbrev, 1932: »’Monon’ skall naturligtvis knytas samman med ’i Kristus’, inte med ’i detta liv’.» Så säger också Aerts i sitt arbete om perifrastisk conjugation. Aposteln underförstår från v 17: »om Kristus inte har uppstått». Skulle vi vara noggranna, borde vi egentligen upprepa dessa ord i v 19. Då kommer »monon» in i rätt sammanhang. Översättningen skulle då bli: »Om vi i det här livet sätter vart hopp till Kristus, till honom ensam, och han inte har uppstått (upprepat från v 17), då är vi de mest beklagansvärda av alla människor.» Om vi tar den översättningen visar vi att vi återger texten så som Paulus har förstått den. Nu kan det ifrågasättas om ett sådant tillägg till texten vore lämpligt. Om så är fallet får vi ta översättningen: »Om vi bara i detta livet…». [32]

Den nuvarande översättningen bör ändras. Den som hör texten och inte har tillgång till notapparaten måste bli mycket förvirrad. [33]

Gal 1:10
»Är det människor jag försöker få på min sida – eller Gud?» Det är viktigt att ett tillbakablickande »nu» (»arti») kommer med i texten. Förslag till ändring: »Är det människor eller Gud jag nu försöker övertyga?» Ar inte »övertyga» en mer ordagrann översättning än »få på min sida»? Denna senare översättning kan föra tankarna till en politisk maktstrid. [35]

Gal 2:11–21
Orden är också här, i fortsättningen riktade till Petrus och bör inte uppfattas som ett slags resumé av Paulus rättfärdiggörelselära. Rubriken före v. 15 bör strykas och anföringstecken sättas efter v. 21. [37]

Gal 6:1
»… med att begå en överträdelse». Ändring: »… med att falla i synd». Det står »paraptåma» = syndafall. Överträdelse heter på grekiska »parabasis» . [39]

Gal 6:14
Nytt stycke. [41]

Ef 3:16
»… i sin rika härlighet». Ändras: »… i sin härliga rikedom». [43]

Ef 6:2
»Detta är det första budet (fjärde budet) som har ett löfte med sig.» Ändras: »…det första bud …» [45]

Fil 1:17
»… att det kan göra min fångenskap tyngre». Ändras: »att de kan…». I följande vers kan väl den grekiska textens kortfattade »Vad då?» återges med: » Vad gör det?» (så Bauers lexikon). [47]

Fil 2:15
»Där lyser ni . . . ». Det blir inte bra att börja en ny mening med ett starkt betonat »där». Bättre: »,. . .där ni lyser som stjärnor i världen, när ni…». Om »där» följt av »när» inte känns bra kan vi skriva: »bland vilka ni lyser… när ni…». [49]

Fil 2:30
»var han nära döden, för att ge mig den hjälp…» Ändras: »… var han nära döden, då han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.» [51]

Fil 3:3
»… vi som tjänar genom Guds Ande…» Ändras: »latreuein» = tjäna, följs i ntl grekiska av dativ. Så också i Septuaginta: Bör översättas: »vi som tjänar Guds Ande», när vi tar den läsart som står inne i texten. [53]

Kol 1:12
»axioun» betyder anse värd(ig), inte göra värdig. Se Bauers lexikon och Robertssons grammatik s. 149. Ändring: »som har ansett er värda…» [55]

Kol 3:1
» ni alltså har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan». Det senare stryks. [57]

1 Tim 3:2
Not: »episkop» bör ändras till »episkopos». [59]

1 Tim 5:18
»vördnad mot» ändras till »vördnad för». [61]

Hebr 3:18
»Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete, och vill på allt sätt handla riktigt. Så mycket mer ber jag er om detta…» (»mer…ber…» er inte bra). Bör ändras: »Framför allt ber jag er . . . » Vidare bör kommatecknet efter samvete strykas. [63]

2 Petr 1:20
»Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning.» Bättre och klarare: »… genom profetens egen utläggning» (se ovan v. 19: »de profetiska ordet…» v. 20: »profetens egen utläggning»). [65]

2 Petr 2:19 f
»…ty det man besegras av är man slav under. Ty när…». Två »ty» blir väldigt tungt. Det senare kan strykas. Sammanhanget är klart utan detta upprepade ord. [67]

2 Petr 3:2
»… och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna». Oklar syftning. Klarare: »… och på Herrens och Frälsarens budskap som ni hört era apostlar förkunna». [69]

1 Joh 2:5
»Så vet vi…». Bättre: »Då vet vi.. .» [71]

1 Joh 3:18
»handling och sanning». Bättre: »gärning och sanning». [73]

Judas brev v. 4
»för de fram vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävning». Uttrycket i fråga heter »anföra till försvar för». Men det låter väldigt tungt. Det grekiska ordet betyder »verkehren» förvanska (Bauer). Bättre: »Gudlösa som de är förvanskar de Guds nåd och försvarar ett liv i utsvävningar.» [75]