Av AS

Tanke och Bön
Tore Nygren, Hans Richter Läromedel AB.

Behovet av böcker för den personliga andakten är alltid stort. »Tanke och Bön» vill fylla en del av det behovet. Boken har en betraktelse för varje dag under året. Varje dag har ett bibelord åtföljt av en betraktelse och avslutar med bön. [0]

Boken utstrålar tilltro till bibelordet och undervisar om Gud som den treenige, särskilt i bönerna. De flesta dagar har också ett särskilt böneämne. Författaren är präglad av ett djupt intresse för evangeliets utbredning i världen. Det visar sig inte minst i bönerna. De innefattar oftast bön om framgång för missionen i olika länder. [1]

Av en andaktsbok måste man kräva en noggrann åtskillnad mellan lag och evangelium. Människor som varje dag ska använda sin andaktsbok, är i behov av både lag och evangelium, för sin andliga hälsa. [2]

Svagheten i denna bok är bristen på förståelse för den klara gräns, som föreligger mellan lag och evangelium. Uttryck som, »att avgöra sig» (6 sep) eller »ta sig i kragen och bestämma sig för att bli en kristen» (7 okt), visar på liten förståelse för vad lag och evangelium egentligen är. [3]

Den oomvända människan är inte hjälpt med ett »kragtag» eller en »avgörelse». Där lagen förkrossat människan ska evangelium träda fram, hon ska höra om sin Frälsare som gått i hennes ställe. Människan har av naturen ingen egen kraft eller förmåga att »avgöra» sig för Gud. [4]

I vissa sammanhang anser författaren tron vara en gärning som vi gör (28 sep). I behandlingen av texten ur Jakobs brev, angående tro och gärningar, får läsaren intrycket att tron är en människans egen gärning. [5]

Vid studiet av Jakobs brev är det av största vikt, att ge akt på åtskillnaden av lag och evangelium. Jakob framställer inte någon gärning, som nödvändig för att förklaras rättfärdig inför Gud. När Jakob i sitt brev talar om de nödvändiga gärningarna, gäller frågan hur en kristen förklaras rättfärdig inför människor. [6]

Sammantaget kan man säga att de påtalade svagheterna i »Tanke och Bön», gör att budskapet fördunklas. Det är skada på ett så vällovligt projekt som en andaktsbok av detta format. [7]

 

Döden och Livet
Ingvar Jonsson och Ulf Jonsson, Kyrkliga förbundets bokförlag.

Boken har sitt tema ur Passionshistorien. Utgångspunkten är den evangelieharmoni som tidigare fanns i evangelihandboken. Dvs den sammanställning som fanns över de fyra evangeliernas berättelse om Jesu Kristi lidandes historia. [0]

I boken behandlas texterna med stor respekt och författarna är angelägna om, att bära fram budskapet på ett enkelt sätt. I passionshistorien behandlas ett unikt ämne. Läsaren av »Döden och Livet» blir snart medveten om det. Tydligt framgår det att Kristi död, var en död för oss syndare. Kristus frambar ett offer för våra synders skull och det klargörs för läsaren. [1]

Glädjande är, vilken vikt man lägger vid uppståndelsens faktum. »Kristi uppståndelse är grunden för en sann kristen förkunnelse» (s 186). Man kan bara önska att det påståendet studeras ingående och med eftertanke. [2]

Döden och livet är de största frågorna för oss människor. Därför är det viktigt att de behandlas med stor respekt. I denna bok har det ämnet behandlats med rätt utgångspunkt, nämligen från Bibeln själv. Läsaren behöver inte känna förtvivlan eller hopplöshet inför döden, tvärtom döden har »uppslukats» av livet, och livet kan triumfera. [3]

Författarna har verkligen ansträngt sig, i försök att låta det objektiva evangeliet framträda. Dock finns det vissa undantag, då det betonas hur viktigt det är att motta ordet i uppriktig syndabekännelse etc (s 153). Frågan blir då, när vet den ångrande syndaren, att han är tillräckligt uppriktig? [4]

En skarpare gräns mellan lag och evangelium hade varit ytterligare ett smycke för denna bok. [5]

Sammantaget är det objektiva budskapet så framträdande, att det finns anledning för Kyrkliga förbundet att hoppas på att boken ska få stor spridning. Särskilt bland dem, som själva ska förkunna Kristi lidandes historia för andra människor. [6]