Av Alvar Svenson

Vilka är änglarna? Varifrån kommer de? Vad är deras uppgift? Vi ska i detta bibelstudium svara på dessa frågor. I vår tid är det vanligt med frågor om änglar. Tyvärr är det oftast inte Bibeln som tillfrågas, utan det får bli vad den egna upplevelsen eller erfarenheten har att svara på frågan. [0]

I kommande nummer av denna tidskrift ska vi behandla frågor om demoner, spiritism, spådom, astrologi etc. Vi får frågor om hur vi ska ställa oss till sådana fenomen som kommer upp också i vår tid. Nu är detta inte frågor som är nya för den tid i vilken vi lever. Vidskepelse och trolldom har följt människan igenom hela historien. [1]

Från mänsklighetens första dag har det funnits änglar. De har tjänat, beskyddat och fullgjort sin Herres uppdrag. De har burit fram budskap direkt från Gud. De har också förmedlat budskap människor emellan. Vi kommer i detta studium att se hur de uträttat sin Herres befallningar. [2]

Av den bibliska historien framgår det att det skedde ett fall ibland änglarna. Det är den fallne ängeln som framträder på Bibelns första blad i egenskap av en orm. Vi minns hur det slutade. [3]

Änglarna utgör en del av skapelsen

Första gången en ängel omnämns i Bibeln är i berättelsen om hur ormen uppträder i Eden. Redan här fanns det alltså en fiende till Gud, men också en fiende till människan. Samtalet mellan ormen och Eva slutade i katastrof för den sistnämnda. Människan, som skapades till Guds avbild, föll i synd. [5]

Till sitt förfogande och i sin tjänst har Gud andra varelser som är en del av skapelsen. »Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom» (Kol 1:16). [6]

Andra gången änglarna nämns är i egenskap av en kerub som bevakar vägen till Livets träd. Nu använder Gud sig av dem och de är beredda till tjänst. Vi får inte veta av skapelseberättelsen när de skapades. Det skedde någon gång under de sex skapelsedagarna. [7]

»Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen.» (2 Mos 20:11). Det finns några olika teorier om när änglarna skapades. Man har t.ex. visat till Jobs bok kap 38:6-7, där det talas om hur »morgonstjärnorna» och »Guds söner» jublade vid grundläggningen av jorden. Dessa uttryck skulle då referera till änglarna. I Bibeln förekommer det att änglar kallas »stjärnor» (Jes 14:12, Upp 22:16, 12:3-4). [8]

En teori är att de skapades på den första skapelsedagen. Då skapades ljuset men också himmelen vilket skulle kunna vara en referens till skapelsen av änglarna. [9]

Ytterligare en teori om när änglarna skapades är att det skulle ha skett på den fjärde dagen. På den dagen skapades »himmelska ting» såsom solen, månen och stjärnorna. Änglarna skulle kunna tänkas vara en del av dessa ting. [10]

Änglarnas antal

Av Luk 2:13 och Matt 26:53 ser vi att antalet änglar är mycket stort (Daniel 7:10). Detta antal är exakt och de blir inte fler, inte heller färre (Luk 20:35-36). [12]

Änglarna är personliga varelser

Några av änglarna känner vi igen på deras namn. I Dan 8:16, 9:21 uppträder Gabriel och i Dan 10:13, 12:1 nämns Mikael vid namn. Samtidigt som de uppträder som synliga och personliga, är de andliga osynliga varelser (Ps 104:4, Hebr 1:14). Deras uppträdandeform kan variera beroende på vilken situation de befinner sig i (1 Mos 19, Dan 10:4-6, Hes 1:4-24, Jes 6:1-4, Sak 1:8-10, Luk 2:8-14, Matt 28:3). [14]

De är intelligenta

2 Sam 14:20 beskriver Guds ängel såsom den som vet allt. En ängel undervisar Daniel (Dan 9:22, 10:14). Deras kunskap och insikt är dock begränsad enligt Matt 24:36, Ef 3:10 och 1 Petr 1:12. [16]

Om vi ser på dessa bibeltexter kan vi sammanfatta oss om änglarna:

A. de vet mindre än Gud
B. de vet mer än vi, så de kan undervisa oss
C. deras kunskap är begränsad och mindre än vår.

Mäktiga och starka

2 Tess 1:7, Apg 12:7-10, Ps 103:20 är några av de texter som talar om den makt de besitter. När bojorna faller från Petrus’ bundna händer och fötter visar det vilken övernaturlig kraft denne ängel besatt. Eller när vi läser i 2 Krön 32:21 om hur Herren sände en ängel som slog den assyriska hären förstår vi hur mäktig en enda ängel är. [19]

Längre fram ska vi tala om djävulen, men vi kan redan nu påminna om denne fiende och hans makt. Han är ju slagen genom Kristi seger, han har förlorat all makt, men han beskrivs fortfarande som den mäktige (Upp 12:2-4). Ängeln Mikael kallas i Dan 10:13 för »en av de förnämsta furstarna». Han har också kallats »ärkeängeln» (Jud 9). Det skulle då betyda att han står i en högre rang än övriga änglar. Vi kan lägga märke till att ordet »ärkeängel» inte finns i plural i Bibeln. Påståendet att det finns sju ärkeänglar har inga skriftbevis. [20]

Himmelen är änglarnas boning

Om vi går till Ps 80:1 eller 99:1 talas det om hur »Herren tronar på keruberna». Det refererar då till hans stora makt och ära. Herren är konungen med en ofattbart stor skara omkring sig, som tjänar honom och uträttar hans befallningar. I Jes kap 6 ser profeten seraferna som flög omkring Herrens tron. De lovade honom med hög röst. [22]

I NT har vi Jesu ord om hur änglarna »alltid ser min Faders ansikte» (Matt 18:10). [23]

När skaran av änglar bringat glädjebudet till herdarna på julnatten for de upp till himmelen (Luk 2:15). Vidare när Johannes ser in i himmelen, enligt Upp kap 5, ser han en ängel som ropar med hög röst. [24]

Samtidigt som himmelen är änglarnas boning, talar Bibeln om änglar på jorden (Ps 34:8, Ps 91:11, 12). Vi har i det föregående visat till berättelsen om Elisa och hans tjänare som fick se den stora skaran av änglar som var runtomkring dem. [25]

Änglarna överbryggar avståndet mellan himmel och jord

Jakob såg i sin dröm hur änglarna klättrade upp och ner mellan himmel och jord (1 Mos 28:12). Daniel fick besök av en mäktig ängel som undervisade honom om vad som skulle komma (Dan 10). När Sakarias utför sin tjänst i templet får han besök av en Herrens ängel (Luk 1:11ff). Jesus talar om att änglarna för den fattige Lasarus’ själ till platsen vid Abrahams sida (Luk 16:22). [27]

För dessa skapade varelser är inte »avståndet» mellan himmel och jord något »problem». De står alltid beredda till tjänst. De har också makt att utföra stora och svåra uppdrag. [28]

I detta sammanhang kan vi ställa frågan: Var är himmelen placerad? [29]

Paulus talar i 2 Kor 12:4f om hur han blev uppryckt till paradiset. [30]

Det kan förstås så att det är platsen där Gud bor. Jesus säger till den korsfäste brottslingen: »idag ska du vara med mig i paradiset.» (Luk 23:43). [31]

Enligt Joh 14:2 säger Jesus: »i min Faders hus finns många rum.» [32]

Israels folk skulle bedja till Herren sin Gud att han skulle »skåda ned från himmelen», enligt 5 Mos 26:15. [33]

När Paulus i 1 Tess 4:17 talar om de som finns kvar på jorden vid tiden för Herrens återkomst, säger han, att de ska »ryckas upp bland moln… för att möta Herren i rymden». Samtidigt vet vi av evangeliernas berättelser om den slutliga domen hur Herren ska komma tillbaka hit till jorden. Här ska han ställa de rättfärdiga på den högra sidan och de orättfärdiga på den vänstra sidan (Matt 25:32). Till de orättfärdiga säger han »gå», till de rättfärdiga »kom». Aposteln kallar detta att »möta Herren» och att »vara hos Herren». [34]

Vi kan inte nå himmelen genom någon resa ut i rymden. Vi kan inte heller se till eller in i himmelen. Vi kan inte peka ut var himmelen finns. Det är till himmelen Herren kallar sina barn, antingen genom döden eller på den sista dagen. »Och så skall vi alltid vara hos Herren.» [35]

Änglarnas ämbete

Inledningsvis ställde vi frågan: Vad är änglarnas uppgift? [37]

Vi har hört uttrycket »skyddsängel». Matt 18:10 och Apg 12:15 skulle vara ord som stöder den tanken. Guds folk har alltid tänkt sig änglarna som beskyddande och hjälpande i nödsituationer (Ps 34:8, Ps 91:11-12). När Daniel tillbringat en natt i lejongropen, ropar han till kungen: »Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap… » (Dan 6:22). Då tänker vi i första hand på hur Gud sänder sina änglar för att skydda oss, när vi utsätts för kroppslig fara. [38]

Då vi kommer till Ef 6:12, får vi undervisning om vilken stor andlig fara vi är utsatta för. Då förstår vi att här är ett stort behov av mäktig hjälp av änglar. Saknade vi den hjälpen skulle stridens utgång vara given. Här är änglarnas uppträdande och ämbete en avgörande faktor. Deras ingripande gör att den mäktige fienden måste vika undan (2 Kon 6:15ff). [39]

Ordet ängel (angelos) betyder budbärare eller sändebud. Vid sidan av uppdraget att beskydda Guds folk är deras uppgift att vara budbärare. I den tidiga kyrkan var änglarna ofta involverade i missionsuppdraget. En ängel ledde Filippus på hans väg till den etiopiske hovmannen (Apg 8:26). En ängel talade med Kornelius i Apg 10:5 och befallde honom att hämta Petrus i Joppe. [40]

Änglar var också ständiga budbärare om den kommande Messias (Luk 1:11ff och v 26ff) och Josef får besök av en ängel (Matt 1:20ff). I Matt kap 2 uppträder änglar som budbärare vid tiden för Frälsarens födelse (Matt 2:13, 19). Efter Kristi uppståndelse från det döda stiger änglar fram och bär bud om detta (Matt 28:2, 5). Änglar visade sig för lärjungarna vid tiden för himmelsfärden och gav dem instruktioner om vad de skulle göra (Apg 1:10-11). [41]

Av dessa exempel ser vi att änglarna varit engagerade i att göra Kristi ankomst känd. Följande ställen visar oss att änglar varit engagerade i att få evangelium spritt till andra delar av världen: Apg 5:17-20, 8:26, 10:1-3, 12:7, 27:23-24. [42]

Änglarna är också med i tjänsten i härlighetsriket

De ska vara med Kristus när han kommer tillbaka (Matt: 25:31, 16:27, Mark 8:38). Änglarna ska tjäna sin Herre vid den slutliga domen (Matt 13:39, 41, 49, 24:31, 1 Tess 4:16). De ska då som »skördemän» insamla den himmelska skörden. Då samlas slutligt de utvalda i himmelen med hjälp av änglarna. Det betyder inte att deras uppgift är alldeles avslutad. I himmeln ska de tillsammans med de utvalda lova och prisa sin Herre och Frälsare för evigt (Upp 7:9-17). Här står nu änglarna inför tronen och lovar Gud för hans under. Nu ser de också den frälsta skaran i den eviga saligheten. Under sitt tjänande av de utvalda under mänsklighetens historia längtade de efter att få blicka in i detta ofattbara under (1 Petr 1:12), det största av alla under, undret att Gud blev människa och tog på sig alla våra synder och försonade oss med Gud. Det försoningsverket gällde inte änglarna, det gällde oss. Änglarna är utsända till vår hjälp. Här på jorden och där i evigheten uträttar de Guds befallningar till vår hjälp och tjänst. Nu kan vi vara trygga i all fara. Vi bör, i likhet med Luther, tacka Gud för att han sänt sin ängel till vårt beskydd (Ps 91). [44]

 

Litteratur:
Schuetze John, Angels and Demons. Northwestern Publishing House.
Pieper Francis, Christian Dogmatics Vol I. Concordia Publishing House.