Av Alvar Svenson

»Stiftelsen Biblicum har sorg.» Så skrev Ingemar Furberg under redaktionellt i nr 3/96, då han tillkännagav Lars Engquists död. Redan i förra numret kunde vi meddela att Ingemar Furberg är död. Nu vill vi i redaktionskommittén uttrycka vår sorg och saknad efter vår trogne vän och medarbetare i Biblicum. Han avled den 28 september 74 år gammal. Efter en operation i början av året återfick han inte krafterna utan har vistats på sjukhus och sista tiden på sjukhem. [0]

Ingemar var född i Skellefteå landsförsamling. Han tog studentexamen vid Skellefteå läroverk. Redan i ungdomen drabbades han av tuberkulos och sviter efter denna svåra sjukdom följde honom livet igenom. Sin sjukdom till trots fortsatte han sina studier och avlade sin teol kand examen vid Uppsala universitet och prästvigdes 1952. Han innehade prästtjänst på flera ställen, bl.a. i Burträsk, Kåge; Älvkarleby och i slutet av 60-talet flyttade han till Göteborg, där han tjänstgjorde i Vasa och Lundby församlingar. [1]

1969 avlade han sin teol dr examen. Hans doktorsavhandling är kyrkohistorisk, »Das Pater Noster in der Messe» (Bibliotheca Teologiae Prakticae 21, Gleerups förlag 1968) [2]

Studierna i kyrkohistoria förde honom till Luther och de äldre lutherska fäderna. Av dessa fäder som ställde frågan: »Vad säger texten»? fördes han till Skriften och förblev livet igenom en trogen lärjunge till de Heliga texterna. Ofta citerade han Luther som sade: »Jag förblir vid texten»! Insikten i vad Skriften lär om ekumenism och kyrkogemenskap gjorde att Ingemar anslöt sig till Lutherska Bekännelsekyrkan i början av 70-talet. Han fick en kallelse som präst i Bekännelsekyrkans församling i Göteborg. Han höll regelbundet gudstjänster tills sjukdomen gjorde det omöjligt för honom att fortsätta. [3]

I mer än tjugofem år har han varit styrelseledamot i Biblicum. De sista tio åren har han varit sysselsatt med översättningen av Nya Testamentet, Biblicums och Svenska folkbibelns översättning, NT 96. Han slog sig inte till ro efter utgivningen som man kanske kunde vänta sig, tvärtom fortsatte han sitt studium och sitt arbete med en revidering. Av alla hans artiklar i Biblicum ser man hur intresserad han var, av att det verkligen skulle bli en så texttrogen översättning som möjligt. Det var en stor glädje för oss i Biblicum att tillsammans med Ingemar få se, hur väl mottagen översättningen blev. [4]

Med detta stora översättningsarbete placerar sig Ingemar Furberg i raden av bekännelsetrogna teologers tradition i vårt land. Då tänker vi på David Hedegård och Hugo Odeberg som gick till historien som bibelöversättare. [5]

Han författade också några böcker i skilda ämnen. Ett exempel är »Bibelkritiken och kristologin» (Stiftelsen Biblicum). Där visar han bl.a. att en falsk lära om Kristi person leder till en felaktig förståelse av hela det bibliska budskapet. Han var noga med att betona att Kristus var och förblev »gudamänniskan» och vid utläggningen av Fil 2:5-11 varnade han för den s.k. »kenotiska» kristologin. Kristus utblottade sig själv, det var en tjänareskepnad han antog, men han »tömde» sig inte på sin gudom. »Kristus allena» betydde för Ingemar att Gud sänt en Frälsare till jorden som fullgjort allt i vårt ställe, en Kristus som inte bar synden i sin kropp och själ, utan i vilken gudomens fullhet bodde kroppsligen. [6]

Ingemar var redaktör och ansvarig utgivare för denna tidskrift i mer än tio år. Läsaren kan säkert erinra sig hans artiklar i olika ämnen och fram för allt hans kommentarer till NT:s text i samband med översättningen. Han var en flitig debattör som på ett fyndigt sätt uttryckte sina tankar inte minst i kyrkliga frågor. [7]

Med Ingemar Furberg gick en stor bibellärare bort. Vi saknar honom mycket, samtidigt som vi känner stor tacksamhet för att ha haft förmånen att lyssna till en på många sätt så märklig man. Vi är mycket tacksamma till Gud för att han fick slutföra sitt stora översättningsarbete. På det sättet har han bidragit till att ge kommande generationer ett stort arv genom en nyöversättning av NT. [8]

Jordfästningen ägde rum måndagen den tolfte oktober. Många vänner, nära och kära hade samlats för att ta farväl. Texten för griftetalet var hämtad ur Rom 5:1-2: »Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet». [9]

Ingemar Furberg betonade mer än någon annan den centrala läran om rättfärdiggörelsen genom tron. Nåden allena var ett av hans ständigt återkommande ämnen. De egna gärningarna fick inte blandas in i rättfärdigförklaringen inför Gud. Inför Gud gäller inte människans gärningar. Rättfärdigheten inför Gud tillräknas oss på grund av Kristi förtjänst. [10]

Till Ingemars minne har Egil Edvardsen bidragit med en personlig minnesruna över sin lärare och vän. Vi är också tacksamma för att vi får publicera en dikt av fil dr Lars Gahrn. Författaren läste denna dikt vid minnestunden efter jordfästningen. Gahrn var en nära personlig vän till Ingemar. [11]

Frid över brodern och vännen Ingemar Furbergs minne! [12]

– – –

Med detta nummer av tidskriften avslutas denna årgång. Redaktionen tackar sina läsare för att ni så troget följt oss under året som nu går mot sitt slut. Vi tackar för de gåvor som kommit in, för brev till oss med frågor och uppmuntran. Härmed vill vi också anmäla till prenumeration en ny årgång av tidskriften Biblicum. Vår målsättning är att fortsätta där Ingemar slutade. Vi hoppas att vår tidskrift ska vara intressant och läsvärd. Tilltron till bibelordet och ett orubbligt fasthållande vid Skriften ska också i fortsättningen vara vårt mål. Vi tror att det behövs en tidskrift i likhet med Biblicum som värnar om och försvarar det budskap som Bibeln förkunnar. [14]

Nu har vi flyttat vårt bibliotek till Ljungby, till nya fina lokaler. Vi kan inbjuda alla biblicumvänner att besöka oss. Du är välkommen, kanske till någon kurs under kommande år eller endast för att se hur vi har fått det i våra nya lokaler. [15]

När det gäller vår tidskrift vill vi fortsätta med fyra nummer per år och behålla nuvarande prenumerationspris. Hjälp oss att sprida tidskriften till en större läsekrets! Glöm inte att prenumerera, helst denna månad! [16]

Just i dessa dagar kommer Svenska folkbibelns översättning av hela Bibeln ut. Det är en stor händelse för svensk kristenhet. I kommande nummer kommer vi att ta upp synpunkter och kommentarer på den översättningen. Biblicum är involverad i det arbetet genom Ingemar Furbergs arbete med NT som omnämnts på annat ställe i detta nr. För oss är det en stor glädje att på detta sätt få bära fram vårt gemensamma arv, Bibelns undervisning till oss. [17]

Till sist önskar vi våra läsare och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År. [18]