Av John Vogt

I samarbete med LBK och WELS har Biblicum glädjen att erbjuda ett komplett utbud av bibelkurser gratis för alla som vill delta.

Nivå l: Seminarier

När du läser det här har redan sex studiedagar över ämnet »Lag och Evangelium» avslutats. Seminarier har hållits i Sverige, Norge, Fin­land och Lettland. Deltagarantalet på de olika platserna har legat mellan 25 och 30. Studiedagen innebar ett allvarligt teologiskt studium med utgångspunkt från C. F. W. Walthers bok »Hur man rätt skiljer lag och evangelium.» Man tog sig också tid att samtala om hur läran praktiskt skall tillämpas i kyrkan idag.

Just nu planeras den andra studiedagen. Ämnet blir: »Den kristna familjen.» Vi hoppas kunna genomföra dessa seminarier under januari, februari och mars i hela Skandinavien. Studiematerial för varje semi­narium och alla föreläsningar översätts till deltagarnas språk.

Nivå 2: Korrespondenskurser

Korrespondenskurserna är till för alla – söndagsskollärare, försam­lingsledare, föräldrar, tonåringar, unga vuxna, och för dem som inte är kyrkligt aktiva men vill veta mer om Bibelns budskap. Vi är övertygade om att alla som ger sig på dessa kurser kommer att ha glädje och nytta av dem.

Den första korrespondenskursen, »Bakgrund till Bibeln» har visat sig vara en bra början. Över 50 personer har genomfört den första de­len. Hela kursen består av 38 kapitel. Innehållet är geografi, seder och bruk, dagligt liv, historia och Israels grannländer på Bibelns tid.

Studietexten är skriven på enkel engelska men arbetsblad och prov får man göra på det språk man själv vill. Kursdeltagaren arbetar i egen takt hemma och gör arbetsblad som befäster de viktigaste punkterna i varje kapitel. Efter fem genomgångna kapitel gör man ett prov hemma och skickar det till kursledaren. Provet rättas och man får nästa kuvert med studiematerial.

När man fullgjort den första kursen kan man fortsätta med den an­dra. Ämnet för den är: »De tre ekumeniska trosbekännelserna.» I den studerar man i detalj den apostoliska, den nicenska och den athanasian­ ska trosbekännelsen, de tre äldsta trosbekännelserna som har antagits av alla kristna kyrkor.

Nivå 3: Fullständig teologisk utbildning

Ett av de viktigaste målen i Biblicums utbildningsplan är att utbilda pastorer åt bekännelsetrogna lutherska församlingar. Därför erbjuder vi också en fullständig teologisk utbildning på universitetsnivå. Lärare är teologer från bekännelsetrogna prästseminarier över hela världen. Undervisningen sker i en- eller tvåveckors intensivperioder då dessa teologer gästföreläser på Biblicum. Följande kurser planeras sommaren 2000: Dr. Glen Thompson, lärare vid Martin Luther College, New Ulm, Min­ nesota: • 19-25 juni, (v 25): Hermeneutik (bibeltolkning) • 26 juni-l juli (v 26): Aposteln Paulus resor, med kort överblick över Apostlagärningarna 1-12 och de tidige Paulus Dr. John Brug, professor vid Wisconsin Lutheran Seminary, Mequon, Wisconsin: • 17-22 juli (v 29): Dogmatik – Teologi A Teologins väsen och innehåll, Guds väsen • 24-29 juli (v 30): Dogmatik – Teologi B Guds egenskaper, Guds vilja, Treenigheten Dessa kurser är öppna för pastorer som vill friska upp och fördjupa sina kunskaper om Bibeln och för män som är intresserade av att tjäna som pastorer, såväl som för dem som vill studera teologi på en högre nivå. I de första kurserna krävs inga kunskaper i grekiska eller hebreiska men senare följer exegetiska kurser där det krävs studier på Skriftens grund­ språk. För anmälan eller mer information om dessa kurser, kontakta ansva­ rige utgivaren av denna tidskrift eller pastor John Vogt som är ansvarig för Biblcurnkurserna per telefon/fax: (46) 031-45 75 39 eller e-post: JohnVogt@swipnet.se.