Vår tid präglas kanske mer än någon annan av materialism. Det materiella har för det mesta en helt avgörande betydelse. Trots detta är spådom och astrologi mycket populärt och efterfrågas av allt fler människor. Snart sagt varje kvälls- och veckotidning har spalter för horoskop och spådom. Nu är det inget nytt för vår tid, också i Bibeln talas det om dessa saker. [0]

Spådom är en ockult handling och kan vara av varierande slag. I första hand handlar det om att komma åt det fördolda och hemliga vanligtvis det som hör framtiden till. I GT har vi några exempel. Gud varnar sitt folk för det ockulta, för Herren var det en styggelse. »Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som sysslar med besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig» (5 Mos 18:10-12). [2]

I 1 Mos 30:27 säger Laban: »Jag vet genom spåtecken att Herren har välsignat mig för din skull…» [3]

När vi läser 1 Mos 44:5, 15 har det ibland uppfattats som om Josef ägnade sig at spådom. Citatet kan väl knappast sägas vara ett bevis för det, däremot kan man tänka sig att det var vanligt och välkänt bland människorna i Egypten. När Josef står inför Farao och får frågan om uttydningen av hans drömmar, ger han svaret: »I min makt står det inte. Men Gud skall ge Farao ett lyckosamt svar» (1 Mos 41:16). [4]

I 4 Mos 22:7 som för övrigt kan jämföras med Jos 13:22 används spådom i onda avsikter av Balak som önskade förbannelse över Israel. [5]

När Israel övergivit sin Gud, ägnade de sig åt spådom och trolldom (2 Kung 17:17). Manasse som var kung i Juda ägnade sig också åt spådom och människooffer, på det sättet uppväckte han Herrens vrede (2 Kung 21:6, Krön 33:6). [6]

Jesaja talar om att Herren har förskjutit Jakobs hus och liknade dem vid filisteernas spåmän (Jes 2:6). [7]

Av Bibeln är det klart att vi ska inte söka det som Gud har fördolt för oss. När Herren förmanar oss till att söka något är det sådant han uppenbarat för oss i sitt Ord (Matt 6:33). Människor försöker skaffa sig kunskap om det fördolda. »Och när man säger till er: ’Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar’, så svara: ’Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?’» (Jes 8:19). När man handlar emot Guds vilja eller inte lyssnar till Hans röst utsätter man sig för fara på mer än ett sätt. Därför är det förenat med stor fara för själen när man ägnar sig åt det ockulta, det hemliga. [9]

Nu talar Bibeln om tillfällen då Gud lät sina profeter se in i framtiden. Josef fick gåvan av Herren att se vad som skulle ske under sju goda år och vad som därefter skulle ske under sju hungerår. (1 Mos 41). Daniel är ett exempel på en person som fick se de olika rikena som skulle komma till maktpositioner i framtiden (Dan 7). [11]

Det förekom också att Herren lät sina profeter se vad som hände på någon annan plats vid en viss tidpunkt. Samuel försäkrade Saul att de åsnor han förlorat var återfunna (1 Sam 9:20). [12]

Några av de klaraste profetiorna i Bibeln talar om den kommande Messias. Jesaja förutsade att Messias skulle födas av en jungfru (7:14) och att han skulle föras bort likt ett lamm för att slaktas (53:7). Mika förutsade att Frälsaren skulle födas i Betlehem (5:2) etc. [13]

Nu betyder profet och profeterande inte endast en som förutsäger vad som skall ske i framtiden. Aron var t.ex. en profet för Moses (2 Mos 7:1). Guds sanna profeter var Guds »mun» för folket, de talade det som Gud ville att de skulle tala. Det kunde gälla framtiden, det närvarande och det som redan passerat. Moses var Guds mun när han talade om skapelsens under men har var det också när han talade om intåget i det utlovade landet. [14]

Det är emellertid stor skillnad på det profeterande vi möter i Bibeln och när man spår om framtiden. Skillnaden är lika stor som mellan ljus och mörker, sanning och lögn, ja, som mellan himmel och helvete. Det bibliska profeterandet är en uppenbarelse från Gud, spådom däremot är ett av djävulens verktyg. Det är oerhört farligt att lita på den information djävulen ger om framtiden av flera skäl. [16]

För det första är hans kunskap om framtiden begränsad. Men som en fallen ängel har en förmåga som vida överstiger vår. Han känner säkert till saker som är fördolda för oss. Han är inte allvetande, hans förmåga är trots allt begränsad. »Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen» (1 Petr 5:8-11). [17]

För det andra är han »lögnens fader» och all information han ger, tar sin utgångspunkt i hat mot Gud och sanningen. »Tala om vad som ska hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Gör något vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Men se, ni är mindre än ett intet ert verk är ingenting alls. Den som väljer er är avskyvärd» (Jes 41:23, 24). [18]

För det tredje är det faktum att en människa vänder sig till det ockulta, bevis på andlig blindhet. Det är att fråga de döda om det som rör livet. [19]

Astrologi är en gammal form av spådom, inte desto mindre populär. Astrologin är tron på stjärnornas inverkan på livet och skeendet. De människor som kommer i kontakt med astrologin gör det oftast genom »mediets» horoskop. Dessa medier är då människor som anses besitta förmågan att läsa ut ur stjärnorna, vad som skall ske. För de flesta människor är en tidnings horoskop något oskyldigt och menlöst. Nu är det inte endast »vanliga människor» som vänder sig med frågor till medier, också företagare, politiker, ekonomer och i övrigt inflytelserika personer rådfrågar astrologer och horoskop. Det är t.ex. inte ovanligt vid anställningar att man ser efter i vilket stjärntecken en person är född för att se efter hur han/hon är i sin karaktär. [21]

Den flodvåg av astrologiskt intresse som sköljt över oss de senaste åren är otvetydigt ett bevis på moraliskt och socialt förfall. Den typ av nyfikenhet vi möter i horoskopen ger inget utrymme för den visdom, Gud uppenbarar i sitt Ord. En kristen människa lyssnar inte till rösten som talar ur den av Gud givna tystnaden. En kristen tar inte råd av ett mediums förråd av fantasi, lyssnar inte till vägledning av en förvirrad och vilseförd röst, utan vänder sig med förtroende till det Ord som är Ande och liv, som utgår från Guds mun. Den kristna människan frågar inte: »Vad säger stjärnorna?» utan: »Vad säger Herren?» Ingen människa dricker gift för att känna smaken! [23]

Därför avvisas alla former av spådom, horoskop och astrologi. Det är sådant som utgör ett hot mot den kristna tron, det är ockulta handlingar som saknar allt, till och med underhållningsvärde. Den kristne vet att Gud har älskat henne/honom med en evig kärlek i Kristus Jesus, och att »Mitt liv står i dina händer». Den tron gör all astrologi och allt spådomsväsende endast till ett verktyg i det ondas tjänst. [24]

John Schuetze, Angels and Demons. Northwestern Publishing House. [25]

Siegbert Becker, Wizards That Peep, a Journey into the Occult. Northwestern Publishing House. [26]

Merril Unger, Demons in the World Today. Tyndale Publishers. [27]