Ola Österbacka (1998): Sekten som blir motsagd, OF System Vasa, Finland. [0]

»Sekten som blir motsagd» är en skrift på ca 40 sidor som behandlar problemet för de bekännelsetrogna i den finska kyrkan. Det är tre föredrag som på lite olika sätt behandlar frågan kring bekännelsen av den bibliska läran under trycket av en avfallen statskyrka. Skriften avslutas med en jämförelse mellan kyrkans lag (1976) och vad som blivit dess oskrivna lag. Artikeln har överskriften »Riket som kommit i strid med sig själv.» [1]

Österbacka anger att hans skrift är ett »ett nödrop». Han säger i förordet: »Gränserna suddas ut, åtminstone de gränser som dras mot villfarelse och lögn.» [2]

Mitt upp i all smärta man känner för människor som plågas under detta ok, gläder man sig över att det finns de som förstår hur allvarligt läget är. Det är också glädjande att Svenska lutherska evangelieföreningen publicerat föredragen i sitt huvudorgan Sändebudet. Man kan bara hoppas att det ska leda till handling och inte sluta med ett konstaterande att det är farligt med bibelkritik och teologi som är främmande för tron. Författaren uttrycker önskemål om att människor ska svara som Israels barn gjorde vid Sinai: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda» (2 Mos 24:7). [3]

Denna skrift ger god undervisning och vägledning för ett sunt ställningstagande i en för många människor bekymmersam situation. Troligen har boken sin titel från orden i Apg 28:22: »… Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi.» Det kanske borde påpekas i sammanhanget att det inte är de som håller fast vid Herrens Ord som är de verkliga sekteristerna. Tvärtom det är de som överger Herrens Ord och vänder sig till människors tankar som blir sekter, (avsöndrade) bortvända som de är från sanningen. Om man sedan är många eller få, avgör inte om man är en sekt eller ej. Våra lutherska fäder skrev i inledningen till Konkordieformeln, om hur Luther skrivit »… gentemot påvedömet och andra sekter» (SKB sid 544). De kallade den stora påvekyrkan för en sekt och lät sig inte skrämmas av hennes hot. [4]