Av Alvar Svenson

Lördagen den tjugonde mars var en milstolpe i Biblicums historia. Då fick vi inviga de nya lokalerna för vårt bibliotek med adress Hantverkargatan 8, Ljungby. Högtidligheten inleddes med två föredrag i Markuskyrkans kyrksal. (Det ena föredraget av Egil Edvardsen: »Vad vill vi med Biblicum?» återges i detta nummer). Därefter förflyttade sig gästerna upp till biblioteket för att på plats bekanta sig med både böcker och lokal. [0]

Inför de samlade gästerna läste styrelseledamoten Carl Peterson upp ett referat från ett föredrag av professor Hugo Odeberg, hållet vid invigningen av Biblicums fastighet i Uppsala 1972. »Att rannsaka skrifterna» är namnet på föredraget och vi tar oss friheten att i detta nummer åter publicera det. Det var infört i Biblicum nr 2/73. [1]

Arbetet med att gå igenom samtliga volymer i biblioteket och jämföra med kartoteket har kommit igång. Kartoteket kommer efterhand att införas på dator, allt för att underlätta sökningen och kontrollen av vad som verkligen finns i biblioteket. Vi kommer också att införskaffa ny litteratur allt efter behov. [2]

Vi har tidigare vid ett flertal tillfällen uttalat önskemål om att få igång någon form av undervisning och kursverksamhet i Biblicums regi. Det önskemålet kvarstår. Det skulle vara mycket glädjande om vårt fina bibliotek nu fick komma till användning också för ett så viktigt ändamål. [3]

Behovet av biblisk undervisning är skriande och vi tror att Biblicum har sin givna roll. Från exempelvis Wisconsin Evangelical Lutheran Synod har vi fått löfte om hjälp med lärare och forskare för kortare, men även längre perioder. Redan är en pastor placerad i Göteborg som rådgivare och pastor åt Luth. Bekännelsekyrkans församling där. Han är beredd att ge kurser i skilda ämnen också åt Biblicum. Det är av största vikt att det erbjuds ett alternativ till bibelkritiken och den historisk-kritiska metoden. [4]

Våra uppmärksamma läsare har säkert upptäckt ett fel i förra numret (Nr 1/99) av Biblicum. Det var vid överförandet av s.k. »datafil» som felet uppstod. Istället för den redigerade och rättade översättningen sändes »råöversättningen» av David Kuskes artikel om bibeltolkning till tryckeriet. Redaktionen ber härmed om ursäkt för misstaget och inför i detta nr den redigerade versionen, som ger mer rättvisa åt den utomordentliga undervisningen. [5]

»Den Helige Ande tröstar kyrkan» är namnet på ett föredrag av pastor Stefan Hedkvist som vi härmed låter våra läsare ta del av. Föredraget är hållet vid KELK-konferensen i Florida i april i år. (KELK är konferensen för de konfessionella lutherska kyrkorna). [6]

New Age-rörelsen har behandlats tidigare i Biblicum. Nu återkommer vi till det ämnet och rekommenderar pastor Stefan Sjöqvists: »Vad ska man tro om New Age?» till fördjupat studium. [7]

Det är en rad skiftande ämnen som tas upp i detta nummer, men som alltid är det vår strävan att föra läsaren till ett fördjupat studium av den Heliga Skrift. Målsättningen är att läsaren ska föras till Bibelns undervisning och tröst. Vi har inte någon annan tröst eller något annat hopp än det Bibeln förkunnar för oss, men det är tillräckligt. Vår Frälsare tog all vår synd på sig. Han försonade oss med Gud och nu är vi fria från allt det som vill fördöma oss. Det har vi lärt oss av Bibelns undervisning, det har vi inte själva räknat ut. [8]

Till sist gläder det oss mycket, att rapporter från Svenska Folkbibeln berättar att det har sålts fler biblar än vi vågade hoppas på. Kom ihåg att det bästa sättet att bli bekant med din bibel är att läsa den. Vi önskar våra läsare välsignelse från Gud i bibelstudiet. [9]