Av S. E. 

Från Dan till Beer-Sheba

I GT möter vi ofta uttrycket »från Dan till Beer-Sheba» som beteckning på det utlovade landet i hela dess vidd. I detta land förekommer nu arkeologiska utgrävningar mer än någonsin, och vi skall i denna tidskrift efter hand uppmärksamma en del av utgrävningsresultaten. I januari 1972 hade min hustru och jag förmånen att besöka såväl Dan som Beer-Sheba och en rad platser däremellan. Inte minst utgrävningarna vid Dan var en upplevelse att studera. [0]

 

Dan

Platsen för det gamla Dan utgöres av en ovanligt stor ruinkulle, nu ganska övervuxen. Den kallas Tell Dan och ligger mycket strategiskt vid norra inloppet till den dalgång som löper vidare söderut mot Gennesaret. Ännu i modern tid har denna tell spelat en viktig strategisk roll i det att israelerna utnyttjat den alltsedan 1948. De har grävt skyttegravar längs den gamla stadsmuren och utifrån denna tell har de på ett utmärkt sätt kunnat bevaka en av landets norra inkörsportar. [2]

Libanons, Syriens och Israels gränser stöter också samman strax norr om Tell Dan och de ständigt snöbekrönta Hermons berg synes strax i öster. [3]

Det var i Dan som Jerobeam I (931-910) ställde upp en guldkalv efter sin revolt mot Rehabeam (931-913), Salomos son, och sålunda splittrade riket både politiskt och religiöst (1 Kor. 12). [4]

Man har nu i sju säsonger grävt i Tell Dan under ledning av Dr Abraham Biram. Under grävningarna 1971 påträffades den yttre stadsporten vid tellens södra del. Därmed blev det möjligt att kartlägga hela stadsportkomplexet, det största som hittills påträffats vid någon utgrävning i Israel. När man ser stadsporten i Dan får man en god illustration till det i GT vanliga uttrycket »att sitta i porten». Det var i porten som många av de kungliga affärerna och administrationsgöromålen avhandlades. I Dans stadsport, framför den inre porten, har man också kunnat frilägga en piedestal, på vilken uppenbarligen den lokale härskaren i Dan haft sin tron. Vid hörnen på piedestalen finns urtag för stolpar, som förmodligen burit upp en tronhimmel. Det är mycket möjligt att Jerobeam själv har suttit på denna plats i samband med sina kungliga göromål i Dan. (Jerobeams huvudsäte låg i Sikem, 1 Kon. 12:25). [5]

I norra delen av den väldiga ruinkullen arbetar arkeologerna sedan 1971 med friläggandet av en »offerhöjd», som är av stort intresse. Den består av en stor gård med trappsteg som leder upp till den. De äldsta delarna av denna offerhöjd kan hänföras till Jerobeams tid och utgör förmodligen den exakta platsen för hans guldkalv i Dan. [6]

 

Platsen för Jesu under i gerasenernas land, mitt emot Galileen (Luk. 8:26)

Åker man från Dan i sydöstlig riktning kommer man upp på golanhöjderna, som ligger »mitt emot Galileen». Någonstans i detta område (gerasenernas eller gadarenernas land) botade Jesus enligt Matt. 8, Mark. 5 och Luk. 8 en man som var besatt av en oren ande. Han befallde de onda andarna att fara in i en svinhjord som sedan störtade sig utför branten ned i sjön och drunknade. [8]

Platsen för detta underverk har diskuterats mycket. Kristna i tidig tid identifierade platsen med el-Kursi, som senare blev känd under sitt grekiska namn, Gerasa eller Gergasa. Namnet lär betyda »platsen för dem som drivits ut». I skrifter från 400-talet och senare kan man finna omnämnandet av en kristen kyrka, som skall ha byggts på platsen för detta underverk. [9]

I samband med den arabiska erövringen på 600-talet förstördes denna kyrka och så småningom blev man osäker om var den legat. Under 1800- och 1900-talet har skilda platser föreslagits. [10]

Efter kriget 1948 blev el-Kursi-distriktet strängt militärt område och en syrisk säkerhetsby byggdes upp här. Under sexdagarskriget 1967 blev denna by nästan totalt förstörd och efter kriget öppnades efter hand området för civila. [11]

I början av 1970 kom en rad krukskärvor i dagen, när israelerna höll på med att bygga en ny väg genom el-Kursi. Israeliska arkeologer kontaktades genast. Sedan de undersökt platsen fann de att den förstörda byn hade anlagts på en plats från bysantinsk tid. [12]

I juli och augusti 1970 sändes en mindre expedition till platsen. Arkeologerna fann ganska snart resterna av ett befäst kloster från 400-talet. Av de många byggnaderna har endast den mittersta byggnaden, kyrkan, undersökts. Det visade sig att kyrkan hade vackert målade mosaikgolv. När man rengjorde ett av golven för fotografering, upptäckte man en stenhäll med en järnring i dess mitt. När stenplattan lyftes, fann man en magnifik krypta, som var helt oskadd. Den innehöll omkring 30 skelett av män, som samtliga varit i 40 års åldern. Följaktligen torde det röra sig om kryptan till ett munkkloster. [13]

Sedan denna gamla klosterkyrka nu påträffats är de israeliska arkeologerna övertygade om att de funnit platsen för Jesu underverk i gerasenernas land. Ruinerna till den stad som fanns här på Jesu tid ligger cirka 400 meter väster om klostret, på sluttningen ned mot sjön. De har ännu ej utgrävts, men lämningar från den romerska perioden har påträffats i området. Byggnader har också påträffats längs stranden som tyder på att stadens invånare levde på fiske. [14]

Strax söder om stadens ruiner ligger en höjd, som sluttar mycket brant ned mot sjön. Detta torde vara den brant som svinen störtade utför. [15]

Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget. De onda andarna bad honom att tillåta dem att fara in i svinen, och han gav dem tillåtelse att göra det. Då for de onda andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön och drunknade. Men när svinvaktarna såg, vad som hade skett, flydde de och berättade det i staden och på landsbygden. Folk gick då ut för att se, vad som hade skett. När de kom till Jesus, fann de mannen, ur vilken de onda andarna hade blivit utdrivna, sitta vid Jesu fötter klädd och vid sina sinnen. Då blev de förskräckta… Och mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, bad att få följa med honom. Men han sände honom från sig med orden: »Vänd tillbaka hem och berätta allt som Gud har gjort med dig.» Då gick han hem och förkunnade i hela staden allt som Jesus hade gjort med honom (Luk. 8:32-35, 38-39).