Undervisning i den heliga Skrift är grundläggande för kristen tro och liv. Ty utan Skriftens undervisning ingen rätt tro. Men vad lär då den heliga Skrift, vad skall vi undervisa våra barn i söndagsskola och konfirmandundervisning, vad skall vi predika, vad står det där och där enligt grundtexten? Detta är frågor som vittnar om att vi behöver ett Biblicum, en institution där man utifrån grundspråken rannsakar Skrifterna en institution där man låter bibeltexterna komma till tals sådana de föreligger och inte sätter mänskliga spekulationer över Skriftens vittnesbörd, en institution där troende bibelforskare handleder studerande i biblisk teologi och leder bibelkurser för alla som vill tränga djupare in i Guds ord och bli skickade att själva undervisa andra, en institution som är ett serviceorgan för alla enskilda, organisationer och församlingar, som behöver läroböcker och kurser för sin undervisning. [0]

När det gäller bibelundervisningen för de minsta har Biblicum redan producerat ett omfattande söndagsskolmaterial. För studerande, lärare, präster och predikanter föreligger fem småskrifter i serien »Bibel och vetenskap», som tar upp frågan om ett rätt bibelstudium och Skriftens tillförlitlighet i en tid, då relativismen och skepticismen alltmer utbreder sig. En rätt bibelndervisning skall ju inte bara positivt vittna om sanningen utan också »bryta ned alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud» (2 Kor. 10:5). Vidare föreligger skriften »Det står skrivet», Biblicums svar på bibelkommissionens betänkande i en andra reviderad upplaga, en handbok om Bibeln som heter »Ditt Ord är Sanning» och boken »Skriften och saligheten», som på ett för lekmän lättbegripligt sätt undervisar om Skriften och dess huvudinnehåll. Därjämte utkommer tidskriften Biblicum varje kvartal med en rad artiklar i bibliska ämnen. [1]

Biblicum har för avsikt att ytterligare utvidga sin verksamhet med flera forskare och flera kurser vid institutionen i Uppsala, vilket vi hoppas skall leda till en snabbare framväxt av god biblisk litteratur till de kristnas tjänst. En mera texttrogen översättning av Bibeln, i synnerhet av Gamla testamentets böcker, är också en angelägen sak för Biblicum. När det gäller forskarutbildningen kommer Biblicum att presentera kursplaner för licentiatstudier vid Biblicum. Teologie licentiatexamen är ju numera avskaffad vid de teologiska fakulteterna, där bibelforskningen mer och mer tvingas lämna plats för mera s.k. samhällstillvända studier. [2]

Biblicum är inte bundet till någon bestämd organisation utan bara vid sitt forskningsobjekt Bibeln, och är därför fritt att betjäna alla kristna, var de än hör hemma organisatoriskt. De som stöder Biblicum registreras inte i någon medlemsorganisation. Biblicums enda medlemmar är ledamöterna i dess styrelse. Ledamöternas och understödjarnas arbete i de organisationer och församlingar, som de personligen tillhör, är en sak, Biblicum och dess forskningsarbete en annan. Den som närmare vill veta vad Biblicum är och står för bör studera institutionens egna publikationer och skrifter (se vidare därom i Biblicum nr 4-5/72, s. 163f.). [3]

Det är klart att en serviceinstitution som Biblicum inte kan förverkliga sin uppgift, om inte enskilda kristna ger institutionen sitt stöd. Alla som förstår värdet av en fri och oavhängig bibelforskningsinstitution, som i allt vill vara Guds Ord trogen och som i en tid, när bibeltron angrips från alla håll, oavkortat vill föra fram Bibelns egen undervisning, bör också vara angelägna om att stödja Biblicum ekonomiskt. Vi har redan många hängivna understödjare, men vi borde kunna få ännu fler. Något statligt stöd har vi inte. [4]

Så bör vi kristna ännu mer än tidigare söka sörja för att vi själva och våra lärare blir fast grundade i Skriftens undervisning och att den undervisning som förs ut i präst- och pastorsutbildning, i skolor och församlingar, är bibliskt grundad. »Sådana präster, som äro goda biskopar, må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning» (1 Tim. 5:17). För biblisk predikan och undervisning behöver vi en bibelforskningsinstitution, där Guds Ord får vara högsta domare, regel och rättesnöre. [5] S. E.