Bibelfrågan aktuell i hela Norden

Den brännande frågan om »bibelsynen» debatteras nu över hela norden. Under rubriken »Utblick över samtiden» refereras något om situationen i Finland, och på annat ställe i tidskriften redogörs för debatten i Norge. I Danmark görs det nu allvarliga försök att starta en menighetsfakultet, och undervisning har redan inletts i Aarhus. Men då man här från början betonat, att man vill ha en »öppen» linje i bibelfrågan med utrymme för olika uppfattningar, d.v.s. även för bibelkritik, har detta fått som följd att många inte kan ge sitt helhjärtade stöd åt den nya menighetsfakulteten. De som är övertygade om, att en rätt bibelundervisning måste bygga på Bibeln som Guds inspirerade och alltigenom tillförlitliga ord, stöder därför istället gärna det likaledes nystartade Dansk Bibel-Institut, med denna klart uttalade målsättning. [0]

Det är på ett sätt glädjande, att bibelfrågan nu kommit att i hög grad prägla den kyrkliga och teologiska debatten. Glädjande därför att detta är en verkligt avgörande huvudfråga. Då Guds Ord är själva grunden i all teologi och kristen undervisning, måste det ju vara absolut nödvändigt att veta vad det är för en grund man bygger på. I alltför hög grad har man här inom de kristna samfunden litat till den akademiska universitetsteologin. Här finns ju sakkunskapen, har man menat. Och det är riktigt att en god akademisk sakkunskap är av högsta värde för bibelundervisningen i den kristna församlingen. Men avgörande är frågan, om denna universitetsteologi delar den kristna församlingens övertygelse att Bibeln är Guds eget ord. Om så inte är fallet, kan den aldrig bli till någon verklig hjälp, utan tvärtom åstadkomma den allra största förödelse i kyrkan. Därför måste de kyrkor och samfund, som vill hålla fast vid Bibelns undervisning göra allt för att stödja en rätt biblisk forskning och undervisning. När denna undervisning sedan får komma kyrkornas lärare och lekmän till del, kommer detta att stärka församlingarna i deras tro och hjälpa dem att hålla fast vid den enda sanna grunden. Därför går en rätt bibelforskning hand i hand med kyrkans hela undervisning och dess mission. [1]