Redaktionellt

Av: Red. | Nr 1-2, 1978 sida 1| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Redaktionellt

Först vill jag hälsa våra läsare välkomna till en ny spännande årgång med tidskriften Biblicum. Vi tror att också denna årgång skall bli späckad med gedigen bibelundervisning, som de som är intresserade av Bibeln och den kristna tron får svårt att vara utan.

Bl.a. följande frågor behandlas i detta dubbelnummer: Kvinnans ställning i kyrkan, ett ämne som återigen blivit mycket debatterat. Mycket sällan belyses denna fråga utifrån Bibelns klara undervisning. I detta nr publicerar vi en något förkortad studie av prof. W. Gawrisch från Wisconsinsynoden. Under »Utblick över samtiden» belyses också denna fråga och dessutom bl.a. folkkyrkotanken och medlemskapet i Svenska kyrkan.

Bibelns huvudlära om »nåden allena» tas upp i två artiklar, den ena om försoningen och rättfärdiggörelsen, den andra om utkorelsen och omvändelsen. Sann kristendom står och faller med läran om »nåden allena». Men hur har denna lära förvaltats? Läs och döm själva!

Under avdelningen »Litteratur» tas bl.a. upp en lärobok i dogmatik, som brukas vid Menighetsfakulteten i Oslo, och under rubriken »Frågor och svar» besvaras denna gång frågan: Vad menade Jesus, när han sade att några lärjungar inte skulle smaka döden, förrän de fick se Guds rike?

Biblicum utsätts inte så sällan för falska beskyllningar och förtal i syfte att människors förtroende för Biblicum skall rubbas. En klar och kompromisslös biblisk bekännelse uppväcker alltid motstånd. Även om de flesta genomskådar halten i de framförda beskyllningarna, publicerar vi till allmän nytta några citat från Luthers stora katekes om skvaller och förtal. Den lutherska läran om realpresensen i nattvarden sammanfattas också i en kort artikel.

I kommande nummer hoppas vi kunna redovisa bl.a. en del av vårt översättningsarbete vid vårt bibelforskningsinstitut. Den 26/3-11/4 gästföreläser red. i El Paso och Ocklahoma City, USA.