Att se Guds rike

Av: S. E. | Nr 1-2, 1978 sida 50| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Fråga:

»Enligt Luk. 9:27 sade Jesus en gång till sina lärjungar: ’Bland dem som här står finns några, som icke skall smaka döden, förrän de får se Guds rike.’ Vad menade Jesus? Gick detta i fullbordan?» E. E.

Svar: 

För att förstå vad Jesus menade tror jag att man dels bör ge akt på vad som menas med »Guds rike», dels lägga märke till att det står »se». Guds rike är nämligen inte ett yttre rike som man kan se. Jesus säger: »Guds rike kommer icke på sådant sätt, att det kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man kunna säga: ’Se, här är det’, eller: ’Där är det.’ Ty se, Guds rike är invärtes i eder» (Luk. 17:20f). »Mitt rike är icke av denna världen» (Joh. 18:36).

In i Guds rike kommer man genom tron, genom den nya födelsen. Och detta under sker genom evangelium, som är »Guds kraft till frälsning för var och en som tror» (Rom. 1:16). Det glada budskapet om Guds rike är det glada budskapet om att vi är benådade för Kristi skull, att löftena om den utlovade Frälsaren och den utlovade återlösningen får sin fullbordan i Jesus Kristus. Därför heter det, när Jesus kommer: »Guds rike är nära», och om dem som tror: »Guds rike är invärtes i eder.» Jesus sände ut sina lärjungar »att predika Guds rike» (Luk. 9:2). Det innebar att de »förkunnade evangelium» (Luk. 9:6).

Alla som tror evangelium tillhör Guds rike, också de som levde här på jorden för länge sedan. Men vi kan inte se detta rike, se Abraham, Isak, Jakob, Mose, David m.fl. Dessa lever ju i Guds rike, i gemenskap med Kristus. Ty »den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet» (Joh. 5:24).

Men nu lovade Jesus sina lärjungar, att några inte skulle smaka döden, förrän de skulle få se Guds rike. Och han dröjde bara omkring åtta dagar med uppfyllelsen. Det heter i nästa vers: »Vid pass åtta dagar efter det att han hade talat detta, tog han Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att bedja» (Luk. 9:28). Petrus, Jakob och Johannes fick se Guds rike på förklaringsberget. De fick se Kristi härlighet (som var dold för deras ögon under Kristi förnedring) och de fick se Mose och Elia (som lever i Guds rike). De »såg hans härlighet och de båda männen, som stod hos honom» (v. 32).

Petrus trodde att lärjungarna redan nu för beständigt skulle få leva i detta härlighetsrike (v. 33). Men stunden för detta hade ännu inte kommit. Först skulle de predika »evangelium om riket» för allt skapat och Petrus skulle lida martyrdöden (Joh. 21:18f). S.E. s50