Nr 3-4, 1980 sida 112

Kristen eller buddist?

Ur Katolsk Kyrkotidning 14/3 1980 har vi saxat följande ur en intervju med en katolik: [0]

Jag tror att det inte spelar någon roll i vilket samfund man är. Det är inte det som är det primära. Hur man är själv och mot sina medmänniskor, det är det som har den största betydelsen. Om man är kristen eller buddist eller vad man tror på, det spelar ingen roll. [1]

Om någon tror att detta förfärliga yttrande blivit bemött av Kyrkotidningen, så misstar han sig. Okunnigheten om vad som är kristendom är skrämmande stor. Många tror att medmänsklighet och kristendom är samma sak. [2]

 

Rekordhögt antal aborter

Antalet aborter ökade förra året kraftigt och har nu nått den högsta siffran som noterats sedan den nya abortlagstiftningen trädde i kraft 1975. Det framgår av statistik som socialstyrelsen tagit fram. Sammanlagt utfördes enligt statistiken förra året drygt 34.500 aborter. Detta sker alltså i ett »kristet» land, där nästan alla dess invånare är medlemmar i svenska kyrkan. [0]

 

Gamla och nya kättare

Norge har begåvats med två liberalteologer, som ofta syns i den kyrkliga debatten. Det är professorerna Jacob Jervell och Inge Lönning. De har som försvar för sin fria hållning i förhållande till Bibeln och den kristna trosläran infört ett nytt kättarbegrepp. Studentprästen Lars Inge Mageröy skriver följande om detta i Aftenposten 5/12 1979: [0]

Medan den vanliga förståelsen av kätteri är att lära något som står i strid med Skriften och vår kyrkas bekännelse, riktar Lönning beskyllningen för kätteri mot dem som tar Skriften och vår kyrkas bekännelse bokstavligt! Att hålla fast vid kyrkans 2000-åriga tradition i kvinnoprästfrågan är att rucka på kyrkans fundament, enligt Lönning. Att förneka jungfrufödelsen är däremot inte kätteri, även om den slås fast i två evangelier och i den apostoliska trosbekännelsen, som varje präst i vår kyrka har lovat att vara trogen emot. [1]

Bakgrunden till detta nya kättarbegrepp är förmodligen den moderna omtolkningen av begreppet »evangelisk». Att vara evangelisk har blivit liktydigt med att vara fri i förhållande till Bibelns bokstav och läror. De som hävdar att vi är bundna vid allt som Bibeln lär blir därmed kättare. [2]

 

Jungfrufödelsen

Många sällsamma ting har sagts i såväl den svenska som norska debatten om jungfrufödelsen. Som exempel på bibelkritikens synsätt saxar vi följande. Professor Ragnar Leivestad skrev i Aftenposten den 30/11: [0]

Den roll dogmen om jungfrufödelsen har fått spela i kyrkan svarar på intet vis mot den plats som motivet har i Nya testamentet. Där fungerar det överhuvud inte som dogm, bara som ett mytiskt motiv i en symbolisk legend. Det uppträder som ett poetiskt och dramatiskt uttryck för tron på att det var Gud som sände Jesus till oss, att det är Gud som genom Jesus har gripit in i släktets liv för att bärga oss från undergången. Tron har skapat legenden… När teologiska rationalister kommer och missförstår hela berättelsen genom att behandla den som historia, då ger de i sanning de troende stenar i stället för bröd. Präster som missbrukar julpredikan till att bevisa julevangeliets historiska trovärdighet, borde bli fråndömda kappa och krage som de glädjedödare och trosödeläggare som de är. [1]