Bahai lär som Jehovas vittnen att Jesus redan har återvänt till jorden, inte osynligt år 1914 utan synligt, och det redan 1844. Detta årtal erinrar bl.a. om millerismens spekulationer med utgångspunkt från de 2.300 aftnarna och morgnarna i Dan. 8:13, 14. [0]

I samband med mina föreläsningar på Biblicum över ämnet Kristi återkomst och tusenårsriket, ville en företrädare för bahai använda frågestunden till att ge en riktigare syn på de yttersta tingen. Han överlämnade också åt mig en skrift, som han menade att världen nu verkligen behövde. Skriften var utgiven av Nationella Andliga Baha’i Rådet för Sverige 1964. Den är författad av Elisabeth H. Cheney och heter »Profetian är fullbordad» (20 sid.). Detta är bakgrunden till att jag något har satt mig in i bahais ruskiga lära och bibeltolkning. [1]

Cheney utgår ifrån att alla är överens om att det här på jorden skall upprättas ett tusenårigt fredsrike. Hon skriver: »Samtliga världens uppenbarade religioner har försäkrat mänskligheten om rättfärdighetens slutliga triumf och upprättandet av fred och rättvisa på jorden.» »Guds Rike» skall »grundas på jorden med fred och rättvisa för hela mänskligheten». [2]

Det är sant att många har sådana drömmar, både inom och utanför religionernas råmärken. Men Bibeln utlovar inte ett sådant rike utan ett rike som »inte är av denna världen» och en frid och en rättfärdighet som vi äger i tron redan nu uteslutande på grund av Kristi ställföreträdande försoning. Men detta nåderike, som inte har något yttre anseende i denna världen, står lågt i kurs. [3]

Bahai lär att med Kristi återkomst menas en återkomst av Gudsuppenbarelsen eller Ordet, inte att just den Kristus som har genomborrade händer »skall komma tillbaka på samma sätt, som ni har sett honom fara upp till himmelen» (Apg. 1:11). Såsom »det återvändande Ordet» har Kristus enligt bahai redan återvänt i två gestalter, nämligen i Baha’u’llah och hans förelöpare Bab. Redan den 23 maj 1844 skedde »Babs uppenbarelse i egenskap av förelöpare för Baha’u’llah» (s.8). [4]

Bahai menar att Kristus skall komma tillbaka »när änden kommer». Men enligt bahai hade änden kommit redan 1844. Hur kommer man fram till detta? Jo, enligt Matt. 24:14 skall evangelium om riket bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, »och sedan skall änden komma.» Nu har enligt bahai det amerikanska bibelsällskapet förklarat att Kristi evangelium framförts till jordens alla folk redan 1841. Och eftersom detta egendomliga uttalande passar in i systemet, så måste det vara gudomligt sant. Men vad innebär egentligen »änden» för bahai? Tydligen något helt annat än denna världens slut. [5]

Årtalet 1844 får man fram på följande sätt. De 2.300 aftnarna och morgnarna i Dan. 8:14 anser man betyda 2.300 år. Börjar man sedan räkna från Artasastas påbud om »återuppbyggnaden av Jerusalem», som dateras till 457 f.Kr., så kommer man fram till »den 23 maj 1844». Att just denna uträkning är den riktiga, det är naturligtvis självklart. Och Jesu ord om att ingen vet dagen eller stunden för hans återkomst betyder väl ingenting i detta sammanhang. [6]

 

Bahais bibeltolkning

Bahai citerar Bibeln flitigt. Men hur tolkas den? Några exempel: [8]

1. Jesus säger i Matt. 24:5: »Många skall komma under mitt namn och säga: ’Jag är Messias’ och skall förvilla många.» Detta betyder enligt bahai att inte heller Kristus själv skall framträda som Kristus eller Messias vid sin återkomst. Hur kan man dra en så grotesk slutsats? Jo, utgångspunkten för tolkningen är inte vad som faktiskt står i bibelordet utan att de kristna skall betrakta Baha’u’llah som sin Kristus och muhammedanerna som sin Mahdi etc. Cheney skriver: »Att prisa Baha’u’llah – Guds Härlighet – i egenskap av Jesu återkomst är därför detsamma som att prisa Kristus… Baha’i-religionen är uppfyllelsen och fullbordandet av alla de gamla troslärorna. Judarna väntar Messias, de kristna – Jesu återkomst, muhammedanerna – Mahdi, buddhisterna – den femte Buddha, Zarathustras anhängare – Shah Bahram, hinduerna – reinkarnationen av Krishna» (s.17). Baha’u’llah är det nya, rätta namnet på honom, som alla väntar på, hävdar Cheney. Och detta skulle alltså ha sitt stöd i Matt. 24:5! [9]

2. I Matt. 24:9 läser vi: »Då skall man prisgiva er till misshandling, och man skall dräpa er, och ni skall bli hatade av alla folk för mitt namns skull.» Detta syftar enligt bahai inte alls på Jesu lärjungar utan på anhängarna till Bab och Baha’u’llah, som »blev brutalt torterade och mördade av muhammedanerna i Iran (Persien) under det senaste århundradet» (s.5). [10]

3. 1 Hes. 43:2 står det: »Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån.» Detta är enligt bahai en profetia om Baha’u’llah, ty hans namn betyder »Guds Härlighet». Han kom också österifrån, nämligen från Iran, och »landsförvisades till det Heliga Landet, där Han tillbringade de tjugofyra sista åren av sitt liv» (s.12). Han kom till Akko i Palestina. Bahai bryr sig alltså inte alls om vad som verkligen står i Hes. 43. [11]

4. I Jes. 65:10 står det: »Saron skall bliva en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för fäkreatur, och de skall givas åt mitt folk, när det söker mig» Eftersom Saron och Akors dal ligger ganska nära staden Akko, är detta enligt bahai en profetia om Baha’u’llahs förflyttning till Akko och hans undervisning där. Cheney hävdar också att »Jesus själv gjorde aldrig anspråk på att vara Fridsfursten» (s.13). Den verklige fridsfursten sägs vara Baha’u’llah och han upprättar inte friden genom att försona världens synder och genom evangelium om denna återlösning. Baha’u’llah upprättar friden på lagens väg genom sociala och andliga lagar. Han har utarbetat en fullständig plan för hur världen skall regeras vid tiden för världsfreden, får vi veta. Han är »den som förenar och i en enda familj sammanför under Gud alla religioner, raser och nationer» (s.14). [12]

5. I Matt. 16:27 står det: »Människosonen skall komma i sin Faders härlighet.» Här syftar Jesus på Baha’u’llah tror bahai, ty hans namn betyder »Guds Härlighet». [13]

6. I Joh. 16:12-13 läser vi: »Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda er fram till hela sanningen.» Också detta ställe handlar om Baha’u’llah enligt bahai. »Baha’i tror, att Baha’u’llah är den Sanningens Ande, vilken Jesus förebådade» i Joh. 16:12-13 (s.15). Så hädiskt kan alltså bahai utlägga Bibeln och motivera tanken på en fortsatt uppenbarelse efter Bibelns tillkomst. [14]

7. I Jes. 2:3 heter det: »Upp, låt oss dra åstad till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion skall lag utgå och Herrens ord från Jerusalem.» Naturligtvis är detta en profetia om Baha’u’llah. När han utgav lagarna för det tusenåriga riket i närheten av Karmels berg, så uppfylles denna profetia om Guds lag från Herrens berg eller Sion, vill bahai göra gällande. [15]

Om nu bara alla människor ville gå på bahais falska utläggningar och anspråk och acceptera och praktisera Baha’u’llahs lagar, blir det tusenåriga fredsriket ett faktum. Men bahais drömmar kommer aldrig att gå i fullbordan. Man har inte insett syndens och syndafördärvets allvar. Därför är man också kallsinnig inför den enda räddningen undan synd och evig ofrid, nämligen Jesus Kristus och honom korsfäst. Och just denne Kristus skall komma tillbaka, synligt och uppenbart för alla, för att döma levande och döda. Då skall också alla villolärare och förförare få sin dom. [16]

Dessvärre kan bahai hänvisa till apokalyptiska spekulationer också inom kristna samfund som stöd för sin godtyckliga bibeltolkning (se Biblicum 1/81). [17]

S.E.