Fråga:

Är Jesus, som är »född och icke skapad», evig i exakt samma betydelse som Fadern och Anden? Går det i så fall att förklara vad det innebär? »Du är min Son, i dag har jag blivit din Fader> Hebr. 1:5. Citat från Ps. 2:7 och 2 Sam. 7:14, i Hedegårds övers. [0]

Svar:

Kristus är Guds Son av evighet, »i begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud» (Joh. 1:1). Han är »förstfödd före all skapelse» (Kol. 1:15). Eftersom han är en Gudomsperson, är han evig. Det har inte funnits någon tid, när inte Guds Son har funnits. Fadern, Sonen och Anden är var för sig lika eviga. [1]

Med Psalt. 2:7 avses inte Kristi födelse av jungfrun Maria utan hans födelse av Fadern. [2]

P.J.

Fråga:

Apg. 15:28: »Den helige Ande och vi hava nämligen beslutit att icke pålägga eder någon ytterligare börda, utöver följande nödvändiga föreskrifter: Att I skolen avhålla eder från avgudaofferskött och från blod och från köttet av förkvävda djur och från otukt. Om I noga tagen eder till vara för detta så…» Är det här ett »evangelium» som ska dämpa den tidens tvister mellan judar och hedningar, eller är det »ett evigt evangelium» i bokstavlig bemärkelse? Vilken betydelse har omskärelseivrarnas uppträdande i sammanhanget? Vad har 1 Kor. 8 att säga i detta sammanhang? Hur har gångna tiders kristna förhållit sig till denna bibeltext? [0]

Svar:

Motiveringen för beslutet i Apg. 15:29 anges i vers 21: »Ty Mose har från gamla tider i alla städer dem, som predikar honom i synagogorna, där han föreläses på alla sabbater.» Jfr 1 Kor. 8:13: »Om mat är min broder till anstöt, så vill jag aldrig någonsin äta kött…» [1]

Kristus har förklarat all mat för ren, Mark. 7:19. Om därför någon kommer och lär, att det är synd att äta viss mat eller att det är förtjänstfullt att låta bli viss mat, då skall man inte ta hänsyn till denne utan i stället handla tvärtemot, 1 Kor. 10:29. Det är endast den svage brodern man skall ta hänsyn till. [2]

Fråga:

Varför säger P. Jonsson på kassetten Att lägga något till eller att dra något från ordet», sid 2, att bibeln intet säger huruvida Maria födde fler barn sedan hon fött Jesus? Kan någon annan än Maria tänkas vara moder till de Jesu bröder som räknas upp i Matt. 13:55, 56: »Heter icke hans moder Maria, och heta icke hans bröder Jakob och Josef och Judas och Simon? Och hans systrar bo de icke alla hos oss?» [3]

Svar:

Det finns ingen uppgift i Nya Testamentet, huruvida Maria hade flera barn än Kristus. När det står talat om Kristi »bröder och systrar», kan detta innebära tre olika saker: [4]

  1. Det kan vara barn till Josef och Maria, alltså halvsyskon till Kristus. [5]
  2. Det kan vara Josefs barn i ett tidigare äktenskap, alltså fostersyskon till Kristus. [6]
  3. Det kan också vara fråga om kusiner, ty det ord som användes kan också betyda så. [7]

Det finns ett ställe, som åtminstone skulle kunna fattas som en antydan om att Maria inte hade fler söner än Kristus. Det är Joh. 19:26, 27. Hade Maria haft andra söner, så hade försörjningsplikten i första hand åvilat dessa efter Kristi död, och då är det svårt att förklara, varför Johannes skulle behöva ta hand om henne. Jämför vad vi tror, lär och bekänner enligt Konkordieformeln, Solida declaratio, art. VIII: [8]

Guds Son bevisade även i sin moders sköte sitt gudomliga majestät däri, att han föddes av jungfrun utan att hennes jungfrudom kränktes. Därför är hon verkligen Guds moder och förblev ändå jungfru. [9]

Därmed är inte utsagt, att Maria nödvändigt har förblivit jungfru hela livet. Men det läres, att hon inte upphörde att vara jungfru i och med Kristi födelse. [10]

P.J.