Av: Seth Erlandsson. | Nr 1, 1981 sida 43

Lutheran Synod Quarterly

I Lutheran Synod Quarterly, March 1980, publiceras en mycket klarläggande artikel av doktor Wilbert Kreiss om rättfärdiggörelsen. Under rubriken »Den lutherska teologin om vissheten» behandlas återlösningen och försoningen, nåden och rättfärdiggörelsen, utkorelsen och den slutliga saligheten. [0]

 

Concordia Theological Quarterly

Konkordiebokens 400-årsjubileum och Augsburgska bekännelsens 450-åriga historia uppmärksammas med en rad intressanta artiklar i Concordia Theological Quarterly, July 1980. Bl.a. behandlar prof. Robert Preus ämnet »Kan de lutherska bekännelseskrifterna ha någon mening 450 år senare?» och prof. Siegbert W. Becker skriver om »Augustana VII och förmörkelsen genom ekumenismen». [0]

 

No other Gospel

Från Wisconsinsynodens sida har man givit ut en fin festskrift med anledning av att Konkordieboken fyllde 400 år förra året. Den heter No other Gospel (Inget annat evangelium) och har redigerats av prof. Arnold J. Koelpin (Northwestern Publishing House, Milwaukee, Wis. 1980, 367 sid.). Denna minnesvolym innehåller en rad värdefulla artiklar av lutherska teologer som Kurt E. Marquart, Manfred Roensch, Edvard C. Fredrich, Heinrich J. Vogel, Carl J. Lawrenz, Neelak S. Tjernagel, Arnold J. Koelpin, Theodore J. Hartwig, Robert D. Preus samt denna tidskrifts redaktör. [0]

 

Wisconsin Lutheran Quarterly

I tidskriften Wisconsin Lutheran Quarterly, Jan. 1981, föreligger bl.a. en intressant artikel av prof. Armin J. Panning om grundvalarna för den teologi som går ut på att människan efter den nya födelsen skulle kunna bli fullkomligt helig och syndfri. Denna tidskrift innehåller också i varje nummer en avdelning »Nyheter och kommentarer». I föreliggande nr berättas bl.a. om Biblicums utbyggnad och arbete. [0]

 

The Illustrated Bible Dic­tionary

I ett kommande nummer skall red. utförligare recensera en rad bibliska handböcker. Främst bland dessa är The Illustrated Bible Dic­tionary i tre stora volymer (Inter­Varsity Press, 1980). Detta är en mycket vacker och fint illustrerad bibelhandbok, sam på vetenskaplig grund sätter stor tilltro till Bibelns uppgifter. En närmare granskning avartiklarnas kvalitet får vi åter­komma till.

 

Bibelfakta i färg

Libris Bibelfakta i färg (Öre­bro 1979) är också en vackert illu­strerad handbok, dock mycket kortfattad. Vi får återkomma ti II denna handboks förtjänster och brister.

 

Arkeologin och Bibeln

Bokförlaget Libris har också givit ut en bok om Arkeologin och Bibeln av Clifford A. Wilson (1980). Det är en ganska summarisk framställning av material som vitt­nar om Bibelns tillförlitlighet. Ty­värr slukar förf. okritiskt den – säkerligen felaktiga – sena datering­en av uttåget ur Egypten och eröv­ringen av Kanaan. Därmed kommer patriarktiden att förläggas cirka 200 år för sent och tvivelaktiga slutsat­ser dras om hyksos’ relation till israeliterna i Egypten.

 

Att förstå Bibeln

En bok om hur Bibeln skall för­stås föreligger i John Stotts bok Att förstå Bibeln (2:a revid. uppl., Libris 1980). Här behandlas Bibelns syfte, land, innehåll, budskap, auk­toritet, tolkning och användning, d.v.s. en rad viktiga ämnen. Bokens innehåll skall närmare granskas i ett kommande nummer.

 

 

EFS-förlaget ger ut en rad bibel­handböcker i serien »Bibelbibliote­ket». Sam nr 6 utkom E. Thestrup Pedersens Bibelhandbok , sam nr 7 Jesus och de fyra evangelierna av John Drane. Och just idag har jag fått i min hand Erik Bernspångs De sista dagarna i Jerusalem, nr 8 i den­na serie. Red. har ännu inte hunnit granska dessa böcker.

För dem som kan tränga djupa­re in i den teologiska forskningens diskussioner och vill ha en motvikt till gängse bibelkritisk litteratur om t.ex. patriarkberättelserna, eller de fyra evangeliernas historia och till­komst, hänvisas till följande böcker:

De kända forskarna A. R. Millard och D. J. Wiseman har redigerat boken Essays on the Patriarchal Narratives (Inter-Varsity Press, Lei­cester 1980). Här presenteras värde­fullt tidshistoriskt och arkeologiskt material i relation till patriarkerna. R. T. France och David Wenham har redigerat boken Gospel Perspec­tives – Studies of History and Tra­dition in the Four Gospels, vol. I (JSOT Press, Sheffield 1980). Denna bok är ett första resultat av ett forskningsprojekt om evangelier­na, som igångsatts av Tyndale House i Cambridge.

I. Howard Marshall, som skrivit en mycket utförlig kommentar till Lukas’ evangelium, har nu också blivit färdig med The Acts of the Apostles (Apostlagärningarna). Den föreligger i »The Tyndale New Testament Commentaries» (Inter-­Varsity Press, Leicester 1980, 427 sid.).

En utförlig genomgång av George E. Ladds bok De yttersta tingen (Libris 1980) och Ingemar Lindens bok Apokalyptik (Gum­messons 1980) föreligger på annan plats i detta nummer.

S.E.