Av: S.E. | Nr 5, 1982 sida 172

I flera Biblicum-häften, främst i 6/81 och 3/82, har vi närmare behandlat allvarliga felöversättningar i NT-81. Ibland innefattar felaktigheterna hela verser och då är det nästan omöjligt att med utbyte av några ord få fram en korrekt översättning. [0]

Här följer en lista på en del rättelser som kan göras. Skälen för dessa rättelser har i regel angivits i tidigare Biblicum-häften. När man på en gång ser vad grundtexten egentligen säger och hur den har missuppfattats, hoppas vi att textens rätta innebörd blir än mer uppmärksammad. Här följer nu först lydelsen i NT-81 och sedan vårt ändringsförslag. [1]

Romarbrevet

1:4 »och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda». [3]

Ändra till: och som blev med kraft genom helighetens ande bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. [4]

2:15 »om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig». [5]

Ändra till: om det vittnar också deras samvete och – i deras umgängelse med varandra – deras tankar när tankarna anklagar eller försvarar dem. [6]

3:1 »vilken fördel ger omskärelsen?» [7]

Ändra till: vilken är nyttan med omskärelsen? [8]

3:25 »Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.» [9]

Ändra till: Gud har ställt fram honom som en nådastol, genom tron, till priset av hans blod. [10]

3:28 »Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.» [11]

Ändra till: Ty vi menar att människan blir förklarad rättfärdig genom tro oberoende av laggärningar. [12]

4:5 »tror på honom som gör syndaren rättfärdig». [13]

Ändra till: tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. [14]

4:9 »för sin tros skull räknades Abraham som rättfärdig». [15]

Ändra till: tron räknades Abraham till rättfärdighet. [16]

4:16 »Därför är tron grunden för att nåden skall gälla». [17]

Ändra till: Därför måste rättfärdigheten komma av tro för att den skall vara av nåd. [18]

4:17 »Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns». [19]

Ändra till: Gud, som ger de döda liv och kallar på det som inte finns. [20]

5:5 »Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan». [21]

Ändra till: Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan. [22]

5:18 »Så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor.» [23]

Ändra till: så ledde också en endas rättfärdiga gärning för alla människor till en rättfärdiggörelse som ger liv. [24]

6:17 »Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i.» [25]

Ändra till: Ni var slavar under synden men har blivit av hjärtat lydiga den lära ni fått framställd för er. [26]

7:21 »Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda.» [27]

Ändra till: Jag har alltså upptäckt hos mig som vill göra det goda den lagen att det onda finns hos mig. [28]

7:25 »Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.» [29]

Ändra till: Själv tjänar jag alltså med mitt sinne Guds lag men med min köttsliga natur syndens lag. [30]

8:28 »Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda». [31]

Ändra till: Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. [32]

9:22f »Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede? Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet?» [33]

Ändra till: Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod bar vredens kärl, som var färdiga att förstöras? Och detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg berett till att förhärligas? [34]

9:30 »men en rättfärdighet som bygger på tro». [35]

Ändra till: nämligen den rättfärdighet som är av tro. [36]

10:4 »Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig.» [37]

Ändra till: Ty lagens ände är Kristus, till rättfärdighet åt var och en som tror. [38]

10:10 »Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.» [39]

Ändra till: Med hjärtat tror man ju och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. [40]

11:26 »Men då skall hela Israel bli räddat». [41]

Ändra till: Och på så sätt skall hela Israel bli frälst. [42]

12:6 »profetisk gåva i förhållande till vår tro». [43]

Ändra till: profetisk gåva i överensstämmelse med tron. [44]

Galaterbrevet

3:8 »Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro». [46]

Ändra till: Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro. [47]

3:14 »den utlovade Anden på grund av tron». [48]

Ändra till: den utlovade Anden genom tron. [49]

5:16 »Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.» [50]

Ändra till: Nej, säger jag, låt Anden leda er, så skall ni inte i handling utföra vad köttet begär. [51]