Av: Red. | Nr 1, 1983 sida 1

I år är det precis 500 år sedan Martin Luther föddes. Låt oss detta jubileumsår bli ännu ivrigare att studera Skriften, arbeta med bibeltexten ödmjukt och grundligt, verkligen »rannsaka» Skriften! Utan Guds ord famlar vi ju i mörkret, är främmande för evangelium, ser inte Kristus och hans stora välgärningar för oss. Utan Guds ord har vi inget säkert hopp inför döden och evigheten och all vår teologi bygger på lösan sand. Låt oss bli verkliga skriftteologer, som grundar läran och bekännelsen helt och hållet på Skriften och »Skriften allena». Låt oss möta det stora avfallet från Guds ord, som är så påtagligt i vår tid, med en förnyad kamp för biblisk tro. Guds rena evangelium ger oss kraft och frimodighet. Vår salighets grund är Kristus allena, hans ställföreträdande tillfyllestgörelse för oss. På denna grund kan vi utbrista: »Här står vi och kan inte annat.» Från Guds ord kan vi genom Guds nåd inte vika. [0]

Detta nummer av tidskriften innehåller både lättare och tyngre artiklar. Börja gärna med de kortare artiklarna under rubrikerna »Utblick över samtiden» och »Frågor och svar». Innehållsöversikten över förra årgången står mitt i tidningen, så att den kan rivas ur och förenas med denna årgång. [1]

Låt mig till sist vara ofin och fråga: DU HAR VÄL PRENUMERERAT FÖR 1983? Ett inbetalningskort medföljer varje tidning. [2]