Av: Red | Nr 5, 1983 sida 141

Det är inte bara Biblicum som funnit allvarliga brister i bibelkommissionens nyöversättning av NT (NT 81) och sett sambandet mellan en liberalteologisk bibelsyn och en rad felöversättningar. Inom den reformerta fundamentalismen finns det också många som är allvarligt oroade. Man vill i stället för NT 81 och GT 93 (eller vad det blir) ha en så bibeltrogen översättning som möjligt. Därför har man glatt sig åt Biblicums temanummer och många artiklar om NT 81, som försökt klargöra för läsarna de allvarliga bristerna i NT 81. Man hoppas nu att Biblicums översättare vill hjälpa till och eventuellt leda arbetet på ett alternativ till den statliga bibelkommissionens nyöversättning. [0]

Den 19 november anordnas i Stockholm en »temadag om bibelsyn och bibelöversättning» för att närmare utröna intresset för ett alternativ till bibelkommissionens arbete. Ingemar Furberg har blivit ombedd att göra en jämförande analys av bibelkommissionens sätt att översätta NT och hur vi inom Biblicum anser att texten bör översättas. Likaså har jag fått i uppdrag att göra detsamma när det gäller gammaltestamentliga texter. Tanken är att våra föredrag (kl 19.30) skall avslöja bibelkommissionens bibelkritik och ge exempel på textens rätta – men av bibelkritiken fördunklade – innebörd. [1]

Temadagen skall också innehålla en debatt mellan en representant för bibelkommissionen och mig om »Bibelsyn och bibelöversättningsarbete» (kl 17). Dessutom kommer andra talare att tala över ämnena »Vad krävs av en god bibelöversättning?» (kl 12) och »Förkunnarens dilemma med NT 81» (kl 13). Det är också utsatt tid för samtal och diskussion. [2]

Arrangör för temadagen är Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning, som nyligen bildats och som har som mål att verka för en bibeltrogen nyöversättning av Bibeln. Det som förenar initiativtagarna till denna temadag är alltså oron över liberalteologins förvanskningar av Bibelns innehåll och önskan om en klar bibelöversättning på nusvenska, som följer grundtexten så nära som möjligt. Någon ny kyrkogemenskap är det inte fråga om. För detta krävs full läroenhet. Temadagen hålls på Esso Motorhotell vid E 4/E 18 norr om Stockholm. [3]

Även om ett bibelöversättningsarbete kommer till stånd på en bredare evangelikal basis, kommer Biblicum att fortsätta sina ansträngningar att få fram en bibeltrogen bibelöversättning och behöver många understödjare. Vi är glada att vårt bibelöversättningsarbete har rönt uppskattning också inom den reformerta fundamentalismen och att den nya stiftelsen vill ha vår hjälp. Vi ställer naturligtvis vårt material till förfogande och är också tacksamma för att fler vill stödja arbetet och bidraga med synpunkter och nödvändig granskningshjälp. [4]

För att våra översättningsförslag verkligen skall bli granskade och eventuellt använda, tänker vi framöver trycka översättningsförslagen som fristående bilagor som medföljer tidskriften. De kommer att vara försedda med hålslag, så att de kan samlas i en särskild pärm och inte försvinner i en tidskrift, som man ogärna vill klippa sönder. En sådan pärm med texten »Den Heliga Skrift» ämnar vi nu framställa och den kan beställas med hjälp av det kort som medföljer denna tidskrift. För att vi på ett ungefär skall veta hur många pärmar vi skall skaffa fram, vill vi gärna att våra läsare snarast hör av sig med beställningar. Priset blir det lägsta möjliga och givetvis beroende av om vi köper in 300 eller 600 pärmar. [5]

De provöversättningar som är så gott som färdiga att tryckas som bilagor är 1 Mos 1-3, Domarboken, Rut, Amos, Jes 1-12, Rom, Gal, Fil och Joh 1-14. [6]

PS. Genom sjukdom och sjukskrivning i första hand t o m den 17 november har ingen översättningsbilaga kunnat medsändas detta nummer. Det är också möjligt att någon eller några måste ersätta mig vid temadagen den 19 november. »Men Guds ord bär inte bojor.» [7]