Av: Ingemar Furberg | Nr 2, 1984 sida 77

I NT 81 har Hebr 12:2 fått en ny översättning och tolkning. Det heter där: »För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset…» I äldre svenska översättningar däremot sägs att Jesus, »då han skulle haft glädje, led korset» (Karl XII:s bibel). Jesu korslidande har också i tidigare svenska översättningar uppfattats som uttryck för hans offer, för hans kärlek till syndare (se också Hebr 2:10). I NT 81 åter är korslidandet mer ett uttryck för en längtan efter glädje för egen del. Meningen tycks närmast vara den, att Jesus genom sitt lidande har gjort sig förtjänt av evig glädje. Den äldre översättningen, som i NT 81 anges som möjlig, avvisas »dock» (se not till v 2) under hänvisning till Hebr 11:26, som återges på följande sätt: »Han (Mose) såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter.» NT 81 räknar tydligen med att dessa båda verser har en likartad innebörd. Man ser då i Mose en typ för Kristus. Liksom Mose såg fram mot lönen »som väntade» honom, såg Jesus fram mot glädjen »som väntade» (honom). Genom detta lidande skulle då Jesus fullkomligt ha bevisat sin tro. Tron har då Jesus uppvisat och demonstrerat genom sin passion. Härigenom skulle han vara de kristnas förebild. [0]

Fastän flertalet moderna översättningar tycks ansluta sig till denna tolkning bör dock den äldre vara att föredraga. Detta blir särskilt uppenbart om vi följer Bauers lexikon och låter verbet »väntade» utgå (i uttrycket »glädjen som väntade») och i stället låter verbet uttrycka en »för Jesus förhandenvarande glädje». [1]Verbet prokeimai i Hebr 6:18 betyder heller inte ”det hopp som ligger framför oss” (NT81) utan snarare ”det hopp som han ger oss” (Giertz övers). Prepositionen måste då enligt Bauer ha en innebörd av »i stället för» – vilket också är dess vanliga innebörd. En sådan förståelse av verbet och prepositionen föreligger i Karl XII:s översättning. Översättningen bör vara denna: »Se på Jesus, vår tros hövding och fullkomnare! I stället för den glädje som han skulle äga (Eller: Till priset av glädjen /den han ägde/) led han korset.» [2]Samma uppfattning av prep ”anti” i Hebr 12:16: ”För ett enda mål mat sålde Esau …” Prep anger, att något står i förhållande till något annat. Att låta prep få … Continue reading [1]

I sin översättning av NT följer Hedegård den svenska översättningstraditionen. »I stället för den glädje som låg framför honom led han döden på korset…» Men när »prokeimai» hos honom har fått en innebörd av något kommande blir prepositionens innebörd mer oviss. Om det här är fråga om »en glädje som är ställd i utsikt för Jesus» och en sådan möjlighet lämnar Bauer öppen, då måste prep kunna få en annan tolkning. Hedegård följer här Bauers lexikon och ger ett annat förslag till översättning i en not: »För att få den glädje som låg framför honom…» [2]

Sammanfattningsvis kan sägas, att båda tolkningarna är möjliga. Men den mer naturliga är den, att Jesus avstod »den honom föreliggande glädjen» för att gå offrets och lydnadens väg. [3]En sådan exeges ger J Schneider i  Theological Dictionary of the New Testament 7, 577 Den vägen valde han frivilligt av kärlek till syndare. [3]

Noter

1 Verbet prokeimai i Hebr 6:18 betyder heller inte ”det hopp som ligger framför oss” (NT81) utan snarare ”det hopp som han ger oss” (Giertz övers).
2 Samma uppfattning av prep ”anti” i Hebr 12:16: ”För ett enda mål mat sålde Esau …” Prep anger, att något står i förhållande till något annat. Att låta prep få en allmän betydelse av ”för att att vinna den glädje” är något mycket långsökt.
3 En sådan exeges ger J Schneider i  Theological Dictionary of the New Testament 7, 577