Av: Red | Nr 4, 1984 sida 145

Vi vill rikta ett stort tack till alla dem som skickat in förbätt­ringsförslag till våra arbetsöversättningar. De översättnings­bilagor som finns i mitten av vår tidskrift är ju arbetsöversätt­ningar på ett tidigt stadium, så att trons folk kan beredas till­fälle att hjälpa oss i det viktiga översättningsarbetet. Har Du därför sakligt grundade förbättringsförslag, så skicka in dem till oss!

Vårt översättningsarbete sker nu i samarbete med Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning. Denna stiftelse skickar gärna ut information om vårt översättningsarbete (se adressen nedan), den hjälper oss att finna referenter och granskare och den avser att trycka våra översättningar så snart hela bibelböcker blir färdiga. I ett nyligen utsänt informationsmaterial från SBB ges bl a följande information:

Översättandet leds av två huvudansvariga, doc Seth Erlands­son för GT och teol dr Ingemar Furberg för NT. Till arbetet knyts ett antal referenter med uppgift att granska och ge synpunkter. Därefter följer en ny genomgång och bearbet­ning av texten, och sedan kan den tryckas som förslag eller provöversättning. Denna publiceras dels som bilaga i tid­skriften Biblicum, dels som separata häften, som kan rekvi­reras direkt från SBB till ett lågt pris tillsammans med en trevlig pärm att samla förslagen i efterhand som de utkom­mer. Meningen är då att alla som prenumererar på dessa provöversättningar skall kunna fungera som ett slags referen­ter, så att vi får kontakt direkt med trons folk ute i landet.Det är för dessa vi översätter – och framför allt för deras barn, för nästa generation kristna med svenska som sitt språk .

Nästa steg blir att samla några bibelböcker ur både GT och NT och ge ut dessa i en provöversättning för en större läse­krets. När så alla bibelböcker är färdigöversatta och har genomgått denna procedur, samlas allt material, en sista genomgång kan göras, och så trycks och ges ut »Bibeln eller Den Heliga Skrift. Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker i ny översättning». Då är det kanske 1995.

Vi har tidigare publicerat arbetsöversättningar till hela Romar­brevet samt l Mos 1-3. Vi fortsätter nu närmast med 1 Mos 4ff, Ruth, Domarboken, Jesaja 1-12, Amos, Johannes evangelium och brev, Filipperbrevet. För att vart projekt skall kunna ge­nomföras fordras ett trofast stöd och engagemang från de många troende i vårt land, för vilka det är en angelägen sak att få ha Guds ord även på vår tids språk . Stöd vårt arbete genom att prenumerera på tidskriften Biblicum eller bara på prov­översättningarna genom hänvändelse till SBB, genom att offra och bedja. Bibelöversättningsarbetet kan stödjas genom gåvor till Stiftelsen Biblicum, pg 22 65 61 – 9. eller till Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning, Box 3111, 136 03 Handen, pg 98 59 71 – 1.

– – –

Vår käre och trogne medarbetare och understödjare professor Siegbert W Becker fick lämna detta jordelivet den 1 sept kl 14.15. Hans klara bibliska bekännelse och stadiga förtröstan på Kristi ställföreträdande gottgörelse är ett föredöme för oss alla. Han var en lärare och bibelutläggare som få. Stora delar av NT:s grekiska grundtext kunde han utantill. Vi hade hoppats att ännu en lång tid få glädja oss åt hans gedigna bibelforskning och bibelundervisning och det var tänkt att han läsåret 1984/85 skulle arbeta vid Biblicum i Uppsala. Men Gud ville redan nu ge honom den himmelska glädjen. [0]

Professor Becker föddes den 28 okt 1914 på en lantgård utanför St Paul i Minnesota. Han studerade vid Concordia College, St Paul, och blev teol kand vid Concordia Seminary i St Louis 1938. Samtidigt studerade han vid The University of Minnesota och tog en MA-examen där 1937 i grekiska och latin. Han kom ut som präst 1938 och gifte sig året efter med Helen, född Bertram, som troget stått vid hans sida. Från 1947 var han lärare vid Concordia College, River Forest, Illinois, där han stannade till 1963. Under denna tid doktorerade han och fick sin doktorsgrad från The University of Chicago 1957. På grund av bibelkritiken och unionismen inom Missourisynoden blev han 1963 medlem i Wisconsin Evangelical Lutheran Synod och kallades som lärare till Milwaukee Lutheran Teacher’s College. 1969 blev han professor vid Wisconsin Lutheran Seminary, där han tjänade fram till sin pensionering i juni i år. [1]

Professor Becker besökte Sverige första gången hösten 1972 och gav då en rad klargörande föreläsningar i bibliska ämnen. Dessa viktiga föreläsningar finns samlade i boken »Skriften och saligheten». Sedan dess har professor Becker ofta varit en kär gäst vid Biblicum och vi har många av hans förnämliga föreläsningar inspelade på kassett. Vi har också låtit trycka en rad av hans föredrag och skrifter. Hans föreläsningar över »Bibliska lärofrågor» och »Uppenbarelseboken» har via vårt kassettarkiv nått många tacksamma lyssnare och kan alltjämt beställas. Professor Becker hann också skriva färdigt en grundlig kommentar till Uppenbarelseboken, som utkommer i U.S.A. (Northwestern Publ House, Milwaukee) denna höst. Professor Becker har lovat oss att få översätta denna kommentar till svenska. Under den planerade vistelsen i Sverige 1984/85 hade professor Becker bl a tänkt arbeta på en kommentar till Hebreerbrevet. Denna kommentar var en bra bit på väg, när professor Becker genom sjukdom tvingades lägga pennan åt sidan. [2]

Professor Becker påminde oss ofta om att alltid tryggt lita på Skriften och att aldrig gå utöver vad skrivet är (1 Kor 4:6). I sitt sista brev till mig (den 27 juli) påminner han om att det är lika allvarligt att göra tillägg till Guds ords undervisning som att dra ifrån. Alltså, vi skall varken lära mer eller mindre än vad Guds Ord lär! [3]

In i det sista följde professor Becker vårt arbete med stor kärlek. Han kunde också lyssna på våra kassetter och läsa våra skrifter, ty han bemästrade svenska tungomålet. När hans cancer mot slutet av juli tog en mycket allvarlig vändning, lyssnade han bl.a till föredraget »Den bibliska tacksägelsen» från Biblicumkursen i Örje i mitten av juli. I ett tackbrev till Paul och Rut Waljö, daterat den 28 juli, skriver han: »Jag har lyssnat till kassetten. Det var ett mycket trösterikt budskap och när Seth talade om det faktum att hos Herren finns räddning från döden, tänkte jag på Luthers ord: ’När Herren vill ge oss livet, låter han oss dö’» [4]

Vi tackar Gud för de rika åren vi har haft tillsammans med professor Becker. Vilken nåd är det inte när en teolog med så stora gåvor som prof Becker hade använder dessa i Guds rikes tjänst och inte i bibelkritikens till själars fördärv. Saknaden efter professor Becker är mycket stor, men vi gläder oss över att han nu har nått målet. Och vi har ju alltjämt tillgång till hans rika undervisning via skrifter och kassetter. [5]

Den gripande gudstjänsten vid professor Beckers jordfästning finns inspelad på band och kan beställas från Biblicums kassettarkiv. Den inleds med lutherpsalmen »Vår Gud är oss en väldig borg», varefter följer körsång och Guds ords vittnesbörd. Presidenten vid prästseminariet i Mequon Armin Schuetze predikar och vi får också höra presidenten för Evangelical Lutheran Synod, George Orvick, på norsk/svenska sjunga »Tryggare kan ingen vara». [6]

Begrunda också professor Beckers vittnesbörd »Hos Kristus i himmelen», som varit infört i Lutherskt Sändebrev 7/84 och som vi gärna vill trycka också i denna tidskrift. [7]

– – – [8]

»Israel» är ett ämne som behandlas mycket olika i vår tid. Många är mycket oklara över vad Bibeln säger i detta ämne. En av huvudorsakerna till den stora förvirringen torde vara att många inte vill veta av Kristus och nya förbundet som den rätta uppfyllelsen av gamla förbundets löften. Man vill inte läsa GT med apostlarnas glasögon. Men för en kristen borde det vara självklart att studera GT i ljuset av NT. Den långa artikeln om Israel och det utlovade landet i detta nummer vill hjälpa oss tolka GT på samma sätt som Herrens apostlar. Det kan, märkligt nog, vara ganska nytt för somliga, och därför får vi nog anledning att många gånger komma tillbaka till detta viktiga ämne. [9]