Allt vanligare med satansdyrkan

| Nr 5, 1984 sida 210

I Karlskoga Folkets Hus har hårdrockgruppen ”We are Satans people” (Vi är satans folk) hållit en konsert och därvid bl a utfört symboliska ritualmord på en naken kvinna, bedrivit satansdyrkan och uppmanat deltagarna att göra djävulstecken. 900 Karlskogabor, bl a många minderåriga, deltog i konserten. Under kvällen bjöds på musik med ljudeffekter i form av motorsågar, ramaskrin och smällare. Rått kött kastades ut bland publiken, sångaren drack blod ur en dödsskalle, med en lång kniv utfördes ritualmord på en upphängd kvinna, sedan slickade sångaren av blodet från knivbladet. Hårdrockens talesmän försvarar sig med ”vi vill ge ungdomen något nytt”, ”det är sådant ungdom idag vill ha”. [0]

 

Osäkerhet om vad Bibeln lär

Studerar man utvecklingen inom Evangeliska Fosterlands Stiftelsen genom att läsa dess organ EFS Budbäraren, finner man hur osäker rörelsen blivit inför Bibeln och vad som är biblisk kristendom. Detta bekräftas också av red Tore Nydevik i Budbäraren 42/84. Nydevik skriver i sin ledare: [0]

EFS som rörelse betraktat är, enligt min bedömning, präglad av en dogmatisk osäkerhet – vilket är förståeligt. Det märks i hållningen till förnyelsebegreppet (som nu debatteras i tidningen ”Till tjänst”), det märks i de osäkra samtalen om missionens arbetssätt och utveckling, det märks i frågor som rör bibelsyn och hållning till det ”icke kristna samhället” och dess människor… Vi drar åt olika håll… Vi är nog många EFS:are som känner av en smygande osäkerhet om hur vi skall förvalta vårt andliga arv. Inte minst för en ledarskribent kan det kännas oerhört svårt att ta ställning och ge klara riktlinjer. [1]

Nydevik redogör för ett fenomen som blir följden, när man lämnar Bibeln som det helt tillförlitliga rättesnöret. När man tillåter bibelkritik inom rörelsen, är det inte alls underligt att man drar åt olika håll. Mänskliga tycken och erfarenheter väger för många lika tungt eller tyngre än Skriftens klara lära. Man kan numera läsa artiklar i EFS Budbäraren, som ligger långt vid sidan om biblisk kristendom. [2]

I ovan nämnda ledare pläderar Nydevik för att man bör ifrågasätta gränsdragningen mellan troende och icke troende, kristet och icke kristet, andligt och världsligt. Men Bibeln skiljer skarpt mellan sanning och lögn, rätt lära och falsk, Guds barn och världens barn, de som kommit till tro och de som är kvar i mörkret, de som håller fast vid sanningens ord och de som förvanskar apostlarnas och profeternas undervisning, som är Guds ord. ”Om ni förblir i mitt ord, är ni i sanning mina lärjungar.” ”Om någon talar, vare hans tal i enlighet med Guds ord.” ”Den som tror på Sonen, han har evigt liv. Men den som inte hörsammar Sonen, han skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom.” [3]

Som stöd för sina tankar hänvisar Nydevik bl a till John Lundmarks på EFS-förlaget utgivna bok om ”det splittrade Gudsfolket”. Lundmark menar att vi f n inte bör bedriva mission bland judarna. I strid med Guds ord räknar han och flera med honom att man kan tillhöra Guds folk utan att tro på Sonen. Men Jesus säger: ”Den som inte ärar Sonen, ärar inte heller Fadern.» Och GT gör gång på gång klart att de judar eller israeliter som vänder Gud ryggen i otro mot hans ord och löften, förlorar välsignelsen, landet, gemenskapen med Gud. Endast de judar som tror på honom är Guds folk och alla troende hedningar tillhör samma folk, är inympade i samma olivträd. För både judar och hedningar gäller ordet: ”I ingen annan finns frälsning, ej heller finns under himmelen något annat namn bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta” (Apg 4:12). Därför skall vi predika det rena evangeliet för både judar och hedningar, till liv och salighet. [4]

 

Framgångsteologi i Norge

| Nr 5, 1984 sida 211

Den amerikanska väckelserörelse som i Sverige kallas ”Livets ord” har också kommit till Norge. Där kallas den för ”Ny vision”. Under hösten 1984 har den startat en bibelskola i Dröback. Denna skola annonseras som Norges första trosskola. Dess rektor Sigfred Rafoss säger att skolan skall lära människorna att utveckla en stark tro, så att det sker under. Gud vill att vi skall ha framgång. Vi måste sätta fart på Norge i andligt avseende, säger rektor Rafoss. Tillsammans med Oslos Fullevangeliska Kyrka har ”Ny vision” köpt 13 timmars sändningstid per dag av TV-satelliten ECS FL. ”Ny vision” och Den Fullevangeliska Kyrkan startar också en ny kristen dagstidning. Man hoppas på 30.000 prenumeranter, dvs ungefär lika många som de kristna tidningarna Vårt Land och Dagen har tillsammans. [0]

 

Bo Giertz om framgångsteologin

I den finlandssvenska tidskriften Människovännen 18/84 intervjuas förre biskopen i Göteborg Bo Giertz. På en fråga om en kristen skall få framgång på alla områden, svarar han bl a: [0]

När människor säger att en kristen alltid har framgång, så rör de nog ihop begreppen, därför att de använder framgången ungefär på samma sätt som denna världens människor gör och utgår ifrån att det som de räknar med och värderar högt är någonting som alla människor gärna vill ha, framgång i sitt arbete, framgång i sin befordran, ständigt god hälsa och att överhuvudtaget lyckas och imponera på omvärlden… Man skall inte locka människor till att bli kristna genom att säga att blir du kristen kommer du att få ungefär allt vad du kan önska, det skall gå dig väl och du skall slippa lidande och sjukdom och motgångar och fattigdom osv, för det är inte sant. Tvärtom är det genom många bedrövelser som vi måste komma in i Guds rike och vi får vara beredda på att vi för Kristi skull skall vara ett avskrap i världen som kastas ut och inte blir tillvarataget. Men det är just då vi är riktigt starka, när vi har Kristus mitt ibland oss och vågar finna oss i det där… Paulus själv och Petrus hade inte framgång på det yttre sättet utan slutade som martyrer. [1]

 

Mera sex i kyrkan

| Nr 5, 1984 sida 212

I Expressen 3111 1984 presenteras Storkyrkans nya stjärnskott, pastor Ma Oftedal. Enligt Expressen tycker hon att kyrkans enda uppgift är att lära människor att älska. ”Så fort man säger ordet sex i kyrkan, blir det ett fniss”, säger Ma och rynkar pannan. Svenska kyrkan skall inte ha någon moralisk regelsamling, säger hon, och försvarar för- och utomäktenskapliga sexuella förbindelser om de sköts på ett kärleksfullt sätt. Hon reagerar kraftigt emot 1976 års biskopsmöte, det som förkastade utomäktenskapliga sexuella förbindelser. [0]

Ma Oftedal frågar inte särskilt mycket efter vad Gud lär i sitt ord. Redan den omständigheten att hon är präst vittnar om hennes trots mot Guds ord. Bibelns lära om det sexuella samlivet inom äktenskapets ram frågar hon inte heller efter. I slutet av Expressen-artikeln förnekar hon också Guds allmakt: ”Jag tror inte på någon allsmäktig Gud. Kunde han allt, skulle han ju vara ond såsom världen ser ut idag. Guds väsen är kärlek. Inte kan han allt, inte.” Hon resonerar alltså precis som världens barn. I stället för att se felet hos oss människor, vår stora förvändhet, anklagar man Gud. [1]

Alla som frågar efter vad Bibeln lär och älskar Guds ord, bör undfly pastor Oftedal och hennes kyrka. En kyrka som tolererar Storkyrkans verksamhet inom sig är så uppenbart en falsk kyrka, att ingen behöver tveka. Skulle alla kristna överge de falska lärarna, hade de ingen marknad längre och kunde inte sprida sitt gift inom kyrkan och i kyrkans namn. De kristna lekmännen har alltså ett stort ansvar för att villolärare kan verka inom deras kyrka och i kyrkans namn. [2]

Pastor Oftedal är inte ensam i sin syn. Hon har en medsyster i Eva Brunne, präst och kaplan för den kristna homosexuella gruppen i Stockholm. I Närradiotidningen nr 11/84 (Uppsala) går Eva Brunne till angrepp mot Harald Ljungströrn och Stanley Sjöberg, som har försökt försvara Bibelns syn på homosexualitet. Eva Brunne försvarar den praktiserade homosexualiteten. Hon anser att man kan lika gärna vara homosexuell som heterosexuell. När man lever homosexuellt, är det enligt pastor Brunne endast ”en variation av mänsklig kärlek”, som vi skall ”hjälpa människor att våga leva öppet” för att ”nå ett fullvärdigt liv”. [3]

Skriftens undervisning i t ex Rom 1:26, 1 Tim 1:10 och 1 Kor 6:9f viftar hon bort genom att respektlöst säga: ”För mig är den (Skriften) inte en kokbok med evigt giltiga lagar. Vi måste använda vår fantasi för att förstå dåtid och få ledtrådar för livet nu.” [4]

Samtidigt som vi slår vakt om Skriftens lära som Guds evigt giltiga ord, också när det gäller domen över homosexualiteten, bör vi kärleksfullt försöka hjälpa dem som har sexuella böjelser till det egna könet att övervinna denna böjelse. Den av Guds lag slagne behöver Guds evangelium, som ger kraft och styrka till ett nytt liv. [5]

 

Hårdrocken – full av ondskans symboler

| Nr 5, 1984 sida 214

Vi har ovan nämnt gruppen WASP ( We are Satan´s People), som blivit berömd med hjälp av dödskallar, demoner, vampyrer och kräldjur, fascistiska symboler och perverterad sex. Det är i själva verket ganska många rockband som använder sig av ockulta riter och sjunger om satan i sin musik. Det finns grupper som t o m uppmanar till sjävmord. Publiken uppmanas att göra salut för djävulen. Det görs genom att forma handen i ett sataniskt segertecken. Oftast vet inte publiken vad det betyder. Inte heller föräldrarna vet särskilt mycket om vad den musik som deras barn lyssnar till står för. [0]

I Närradiotidningen nr 11/84 (Uppsala) ges en hel del information om en rad rockband. Följande kan noteras: [1]

Rolling Stones har spelat in en sång som heter ’Sister Morfin’ där drogen förhärligas. De har gjort en sång som heter ’Sympati för djävulen’ och själva hymnen är Satanskyrkans hymn i USA. Här är lite ur texten: ’Hoppas du gissat mitt namn, hoppas du gissat mitt namn. Du känner igen det på det sätt jag leker. Hoppas du gissat mitt namn. Jag var med när Jesus Kristus korsfästes på Golgata. Jag var med i S:t Petersburg.’ Senare i texten avslöjar han sitt namn: ’Jag är Lucifer’ (djävulen). [2]

David Essexs skivomslag innehåller en salut till djävulen (satanisk salut). Där finns också en bild på getabockens horn, som är den starkaste symbolen för satan inom den ockulta världen. [3]

Nazareth är en grupp som har spelat länge och gjort många skivor. Enormt populära. På deras skivor finns demonansikten, som ser fruktansvärda ut, dödskallar (inom satanisk tillbedjan ingår alltid dödskallar). [4]

Iron Maiden var ett tortyrredskap under medeltiden men är alltså nu namn på en hårdrockgrupp. På ett av deras skivomslag kan du finna prostitution, demonliknande ansikten och på baksidan uppmanas fansen att göra salut för djävulen. [5]

The Blue Öyster Cult anses vara en av de stora ockulta hårdrockgrupperna. Gruppen bekänner öppet att de är satans tillbedjare. På skivomslagen finns olika tecken inom den ockulta världen. Som t ex ett kors med frågetecken, som pekar neråt. Symbolen betyder: ’Jag tror inte på vad Jesus gjort och att det betyder något, utan satan har makten.’… Gruppen håller svarta mässor innan de framträder på scenen. [6]

Santana är också en av de stora ockulta grupperna. På skivomslagen finns vilddjurshuvuden (djävulen), gethuvud och ormen som är symbolen för satan. l en text sjunger gruppen om Abraxas (chefdemon inom den djävulska världen). [7]

Styx är ett grekiskt ord som betyder: dödsfloden som flyter genom helvetet. På en av gruppens LP-skivor som heter Cornerstone (hörnsten) finns en satanisk cirkel med en stjärna i mitten. Går man in i stjärnan, så innebär det att man är skyddad av satanisk kraft. På baksidan av skivomslaget finns en låt som heter Witchwolf och texten innehåller följande: ´Varför kallar du mig trettonde timmens vansinnesman som sätter min själ i brand? Visionen av min söte djävul får smärtorna att snart försvinna. Jag har en enkel biljett på detta tåg till helvetet. Jag kan inte sluta falla. Jag bär Kains vrede. Liv efter liv måste passera döden. Hemlighet uppenbaras när du lämnar din grotta. Det är en våldsam härlighet och liv från graven. Ormen uppstår (satan), han finns där i ditt inre och ger dig ljus i djupet av ditt sinne.’ [8]

Kiss, namnet betyder knektar i satans tjänst och inte som en del tror att det betyder, kyss… Kiss har satansmässor innan de ger en konsert. Gruppens medlemmar gjorde ett uttalande innan de besökte Helsingfors 1983. Följande stod att läsa i en finsk tidning: ¨Vi kommer att symboliskt offra en ung jungfru till Lucifer för att på detta sätt inviga Finlands ungdom till Lucifer.’ [9]

Black Sabbath har också satansmässor innan de ger konsert. Många av texterna är ruskiga. [10]

Deep Purple är en av de riktigt stora grupperna och är enormt populär. Ritchie Blackmore bildade ett tag eget band (Rainbow) och Deep Purple splittrades under några år, men har nu börjat spela igen… Ritchie Blackmore säger själv att han är styrd av en övernaturlig kraft, som han tror är satan. [11]

Alice Cooper var en av de första hårdrockarna. Son till en präst. Han erkänner öppet sitt missbruk av droger och han hämtar inspiration av en satanisk kraft. [12]

Ozzy Osbourne har på ett av sina LP-omslag ett s1 kors som användes i sataniska riter, gethorn och dödskallar På baksidan görs satanisk salut. Många av texterna är otäcka En låt heter ’Lösning självmord’ och texten i en annan handlar om just ockultisten Mr Crowley. [13]

AC/DC har också rätt så otäcka texter. Så här låter text: ’Jag är på motorväg till helvetet, på motorväg till helvetet… Hej satan, jag har betalat avgiften, då jag spelat med i ett rockband. Titta på mig mamma, jag är på till löfteslandet. På väg på motorväg till helvetet. Titellåten på skivomslaget heter ’Highway to hell’. [14]

Rush är också de ockultister. På skivomslag finns starka symboler för det ockulta. Det är tre tavlor. På första tavlan ser man en människa som är på väg till det eviga helvetet med korset i bakgrunden. Nästa tavla är några människor, som håller på med seans och slutligen sista tavlan, som är en bild på en satanisk cirkel och gethuvudet. [15]

Earth, Wind & Fire är inte hårdrockare, men håller med s k vit magi. På en av gruppens skivomslag ser man pyramid, som är lika med egyptisk ockultism. Ledaren Maurice White säger själv att han är besatt av en övernaturlig kraft. Deras musik överlåtes alltid till satan via den egyptiska pyramiden. [16]

Beatles, Elo, Black Oak Arkansas, Led Zeppelin med fl andra band har på sina skivor lagt in budskap baklänges… Black Oak har en live-LP, som heter ’Race with the Devil’ Framlänges hörs förutom musiken från konserten en del konstiga ljud och som låter ’natasch, natasch’. Baklänges blir detta ’satan han är gud, han är gud’. [17]

Led Zeppelin har på skivan ’Stairway to heaven’ gjort likadant. Framlänges är det inget märkligt med LP:n men baklänges kommer ett sataniskt budskap in. Texten lyder ’Det finns ingen flykt i det. Han är min dyre satan. Han som kommer att bli stigen, som ger mig kraft, men gör mig ledsen, satan’. [18]

Det är dags att vakna upp! Vet ni vad era barn lyssnar på? [19]

 

Försåtlig bibelkritik

Det är viktigt att hjälpa människorna att läsa och förstå Bibeln. [0]

I det syftet införes i Svensk Veckotidning nu och då en faktaruta. Den 7 sept 1984 handlar faktarutan om Babel. Men dessvärre innehåller denna faktaruta försåtlig bibelkritik. Enligt bibelkritiken skildrar inte 1 Mos 11 om Babels torn eller 1 Mos 3 om syndafallet verkliga händelser som har ägt rum i historien. I stället kallar man dessa berättelser för »etiologiska», dvs berättelser som har tillkommit i efterhand för att försöka förklara allmänmänskliga fenomen som att människor talar skilda språk (1 Mos 11) eller att kvinnan föder barn under smärta (1 Mos 3). Sådana bibelkritiska tankegångar, som undergräver tilltron till bibeltextens verkliga innehåll och historiska sanning förs fram i faktarutan. Vidare heter det om Babel i Danielsboken: [1]

Den gudlösa politiska makten har täcknamnet Babel i Daniels bok, när förtrycket under den syriske kungen kring 165 f Kr inte kunde uttryckas öppet (Dan 3). [2]

Bakom denna formulering ligger den bibelkritiska tanken att Danielsboken inte är en äkta profetbok från Daniels tid på 500-talet f Kr utan istället en pseudepigraf från 160-talet f Kr. Att Daniel verkligen deporterats till Babel genom Nebukadnessar och att det verkligen hänt som Danielsboken berättar om tror man inte på. Bibelkritik i en s k faktaruta är mycket försåtlig. [3]