Av: S. E. | Nr 4, 1985 sida 101

När NT 81 kom ut, var det ganska få som reagerade mot de många felöversättningarna och de bibelkritiska noterna. Men efterhand har ett visst uppvaknande skett och från olika håll frågar man nu efter en svensk bibelöversättning, som inte innehåller bibelkritiska noter och allvarliga felöversättningar. Det är fråga om människor, som förstår att den Heliga Skrift måste stå över människotankar och att Skriftens ord är Guds ord, »utandade av Gud» (2 Tim 3:16). Biblicums översättningsarbete uppmärksammas därför mer och mer från olika kristna läger, som högaktar Guds ord. [0]

Det är också viktigt att Bibeln får stå över kyrkor och samfund, så att det finns en gemensam högsta instans som kan döma över olika lärors bibelenlighet. Denna högsta instans får inte manipuleras. Lärosamtal mellan olika samfund skulle bli en omöjlighet, om varje samfund hade sin egen specialöversättning. Vi vill inte likt Jehovas Vittnen skapa en specialöversättning, ty vi vill inte lära något annat än vad Guds Ord självt klart och tydligt lär. [1]

Det ökande intresset för en bibeltrogen bibelöversättning har resulterat i att Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning (SBB) har bildats. Denna stiftelse vill stödja Biblicum i dess översättningsarbete, ty det finns utanför den lutherska bekännelsetrohetens led många som vill samverka i syfte att få fram en bibeltrogen bibelöversättning så snart som möjligt. Skall det kunna ske, behövs ett brett stöd för vårt arbete och vi är tacksamma för att Biblicums översättningsarbete mött ett så stort förtroende bland människor som älskar Guds ord. [2]

Att det finns ett gemensamt intresse bland bekännelsetrogna lutheraner och reformerta fundamentalister för en bibeltrogen bibelöversättning, betyder inte att dessa nu lär ett och detsamma i alla stycken och nu kan bilda en gemensam kyrka. För kyrkogemenskap krävs enighet i läran och bekännelsen. Vår samverkan begränsas därför till det gemensamma intresset att söka få fram en god översättning av Gamla och Nya testamentet så snart som möjligt. Vi hoppas och vet att många har ett sådant intresse långt utanför bekännelsetrogna lutheraners led. [3]

Det har glatt oss att reformerta fundamentalister har stor vördnad för grundtexten och inte vill ändra i själva bibeltexten till förmån för vissa tolkningar. Sålunda vill de t.ex. inte ändra grundtextens ord »detta är min lekamen», när de tolkar dem som om det stod »detta betecknar min lekamen». Inte heller vill de ändra grundtextens ord om dopets vatten som »frälsar» (1 Petr 3:21) och föder på nytt (Joh 3:5), när de vill göra gällande att det inte skall uppfattas så att dopet frälsar och föder på nytt. Det förtjänar också att påpekas, att det omdiskuterade ordet i Mark 16:16 av Luther – som kraftigt förordade barndop – översattes »Den som tror och blir döpt», inte »den som tror och är döpt». [4]

Samverkan för och det gemensamma intresset av en god bibelöversättning, trogen grundtexten, innebär alltså inte att vi kan samverka också i förkunnelsen. Ty dessvärre förkunnar vi olika bl.a. om dopet och nattvarden. Vi önskar därför att SBB koncentrerar sig helt på arbetet för en bibeltrogen bibelöversättning och inte kombinerar detta arbete med spridning av reformert förkunnelse, som en lutheran finner obiblisk. [5]

Bibelöversättningsarbetet är upplagt så, att Biblicums översättningsenhet (Ingemar Furberg, Seth Erlandsson, Lars Engquist, Per Jonsson, Mats Eskhult, Åke Malander) svarar för översättningen med Furberg som huvudansvarig för nytestamentliga texter och Erlandsson för gammaltestamentliga. Sedan en grundöversättning utarbetats, bearbetas den vid Biblicums arbetsseminarier. Därefter sändes den till SBB, som vidarebefordrar den till ett större antal referenter. Via tidskriften Biblicum får en större allmänhet tillfälle att inkomma med synpunkter på våra översättningsförslag. Biblicums seminarier bearbetar senare översättningarna under hänsynstagande till referenternas och läsekretsens synpunkter. Först därefter är en provöversättning klar, som översändes till SBB för tryckning och spridning. Innan hela Bibeln föreligger i nyöversättning, kommer provöversättningarna på nytt att ses över. Det första häftet med provöversättningar kommer att innehålla Evangelium enligt Johannes samt Romarbrevet. [6]