Av: Lars Engquist | Nr 5, 1986 sida 141

»Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se jungfrun skall bli havande och föda en Son, och hon skall ge Honom namnet »IMMANUEL» (Det betyder Gud med oss). Jesaja 7:14. [0]

Att alla Guds löften är sanna och trovärdiga är människosläktets räddning och alla kristnas tröst och glädjekälla. [1]

Det är vår kallelse och vår fasta föresats i Herren, att till alla läsare av denna tidskrift om och om igen överlämna och påminna om Guds löften, som aldrig sviker. Förkunnarens och forskarens trohet mot den Heliga Skrift röjer omsorg om lyssnarnas och läsarnas själar. Budskapets kärna är denna: Du kan helt och fullt lita på Guds Ord och löften. Förkunnelsens målsättning är nämligen att väcka tro på löftena. [2]

De många rika löftena i Gamla testamentet uppfylls i Nya testamentet. För kung Ahas, som levde redan 700 år före Kristi födelse, förkunnade Jesaja löftet från Gud om Kristi födelse. Han skulle vara sann människa, född av en jungfru, men samtidigt sann Gud, avlad av den helige Ande. [3]

Vägen till salighet i gamla förbundet var att tro på detta löfte. Det var den enda vägen till salighet. Och saligheten nu i nya förbundets tid, där vi lever, är också bara en enda, att se och tro att detta löfte är fullbordat. Att Gud har blivit människa i Kristus Jesus. [4]

Men Guds människoblivande är inte ett bevis på solidaritet och medlidande bara. Det är något långt mer och större. Det är ett frälsande faktum, att Gud härigenom gått in under ett fallet och fördärvat släktes villkor för att frälsa oss. Gud har själv gått in under lagens krav och uppfyllt dem i syndares ställe. Han har tagit på sig lagens dom över våra synder och lidit straffet, vårt straff, på Golgata. Han har brutit ner muren, som skilde oss syndare från Gud. Främlingsskapet, fiendskapen, domen och staffet har Kristus tagit bort. Gud är inte längre emot oss. Gud är med oss i Kristus – Immanuel. [5]

Så fortsätter den oföränderligt trofaste Guden att uppfylla sina löften. Nu gäller löftet, att alla, som tror på Kristus och Hans fullbordade frälsningsverk, är fria och saliga och lever det fördolda livet med Kristus i Gud. [6]

På den grunden, som Kristus har lagt för vår frälsning, vill vi stå fasta och orubbliga. På den grunden kan vi önska en välsignad julhelg och ett gott nytt år. På den grunden arbetar vi frimodigt vidare. Gud är med oss i Kristus. IMMANUEL! [7]

Lars Engquist

Stiftelsen Biblicums ordf.