Av: Redaktionen | Nr 5, 1986 sida 142

Med år 1987 börjar tidskriften Biblicum sin femtioförsta årgång. Vår målsättning är, att också detta år förmedla resultatet av bibeltrogen forskning till stöd för biblisk tro och bekännelse. [0]

Fortlöpande kommer vi att under året publicera provöversättningar av texter ur gamla och nya testamentet. Och vi ber om fortsatt stöd och hjälp genom den omfattande dialog kring översättningsförslagen, som nu kommit igång mellan översättare och läsekretsen. [1]

Tidskriften Biblicum kommer ut med fyra nummer. Priset är 75 svenska kronor per år (studerande 50). Med detta nummer följer en prenumerationsavi. [2]

Stöd den bibeltrogna forskningen med gåvor till Biblicum! [3]