Av: Redaktionskommitten | Nr 1, 1987 sida 1

Läsare, understödjare och medarbetare önskas ett Gott Nytt År 1987 och välkomna till årgång 51 av denna tidskrift. [0]

Som tidigare nämnts, kommer vi i år att koncentrera oss på bibelöversättningsarbetet, som är mycket krävande för en Stiftelse som har så små resurser som Biblicum, men som är så nödvändigt, att det en tid måste prioriteras. [1]

Vår sista utgåva i översättningsserien »Svenska Folkbibeln», som trycks och distribueras av Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning, har fått ett positivt och uppmuntrande mottagande. Arbetet är nu inriktat på att också 1987 kunna ge ut flera bibelböcker, nyöversatta i samma serie »Svenska Folkbibeln». [2]

Här i tidskriften kommer »arbetsöversättningar» att publiceras. I detta nummer Kolosserbrevet med några förklarande noter. [3]

När översättningsarbetet är färdigt kommer det att ges ut i samlad form. Under tiden som arbetet pågår, uppmanar vi alla våra läsare, präster och lekmän, att hjälpa till och ge oss del av era frågor, synpunkter, förslag och ideer till förbättringar. Vi vill gärna få synpunkter från er som är bevandrade i Bibelns grundspråk och från er som har stilistiska synpunkter på svenska språket. (Sänd era förslag till Ingemar Furberg, Engelbrektsgatan 7, 411 27 Göteborg). Vi avser inte att ge personliga svar på läsarnas synpunkter, utan att ta upp dem i våra översättningsseminarier. [4]

Parallellt med arbetsöversättningarna kommer vi också att publicera kommentarer och artiklar kring några viktiga översättningsfrågor. [5]

Under våren anordnar Stiftelsen Biblicum dels en teologisk dag och dels s k Biblicumdagar till uppbyggelse för alla intresserade. Dagarna anordnas vid vår institution i Uppsala. Vid den teologiska dagen, 1 maj, kommer »Lärosamtalet» att vara temat. Vi hoppas den dagen även på deltagande av kända teologer från andra länder. [6]

Biblicumdagarna, i anslutning till den teologiska dagen, 2 och 3 maj, har som tema »Romarbrevet». Alla intresserade hälsas välkomna. Planera för dessa dagar redan nu. Glöm inte att Uppsala den tiden har fullbokade hotell. Vi återkommer med utförligare annonser. [7]

I mån av utrymme kommer vi också i år att besvara läsarnas bibelfrågor och att recensera litteratur som sänds in till Tidskriften. [8]

Hjälp oss att sprida kunskap om vårt arbete och att värva nya prenumeranter och understödjare. Bästa sättet att sprida kunskap om Biblicum är att sprida våra publikationer och att personligen göra reklam för arbetet. [9]