Av: Redaktionen | Nr 2, 1987 sida 41

Biblicums studiedagar vid institutionen i Uppsala 1-3 maj besöktes av människor från Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Gästföreläsare var professor David Valleskey och pastor Martin Janke från Wisconsin Evangelical Lutheran Synod i USA. WELS företräder den gamla, oförändrade lutherdomen, som bekänner sig till den heliga Skrifts inspiration och absoluta ofelbarhet och de lutherska bekännelseskrifterna som en rätt och trogen utläggning av Skriften. När många samfund ändrar sin lära och bekännelse, har WELS stått fast på samma grund som Luther, Walther, Pieper och Chemnitz. Under studiedagarna betonades att ingen annan än den heliga Skrift får grunda läror. När t.ex. läran om Ordets ämbete eller om konsekrationen ifrågasätts eller angrips är det Skriften allena som avgör vad som är rätt lära. Vi kan i Biblicum mycket glädja oss åt att WELS tillsammans med oss står fast vid den oförändrade lutherska bekännelsen också i fråga om dessa läror. Liksom Guds Ord ensamt får grunda läror, är Gud ensam den som förmår bevara oss i denna saliggörande tro. [0]

Biblicum fortsätter med bibelöversättningsarbetet som sin huvuduppgift. Vi behåller hela tiden ensamma avgörandet om vad som skall stå i översättningen. Biblicums forskare och översättningsseminarium tar gärna emot läsares och referenters synpunkter och förslag och uppmanar läsarna att fortsätta med detta viktiga stöd. [1]

För vårt arbete är vi i stort behov av frivilliga gåvor, kollekter, donationer och testamenten och ber alla läsare om fortsatt och utökat stöd i form av offer och förböner. [2]

Frågor rörande Biblicums arbete, kurser och litteratur besvaras gärna per brev av Stiftelsens styrelse. [3]